Zapytaj eksperta

 9 minut

R E K L A M A
518 FP baner

Piotr Kamiński
radca prawny

W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica złożyła wypowiedzenie z przysługującym jej trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Rzecz jasna w tym czasie chciałaby kontynuować urlop macierzyński. Czy w tej sytuacji musi jednak złożyć podanie o skrócenie urlopu macierzyńskiego? Jak prawidłowo rozliczyć ten okres i rozstać się z pracownicą?
W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim urlop ten będzie trwał do momentu ustania stosunku pracy. Zakończy się więc automatycznie z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i nie ma potrzeby składania wniosku o jego skrócenie. Należy natomiast mieć na względzie, iż po ustaniu stosunku pracy nie ma możliwości kontynuowania urlopu macierzyńskiego, gdyż do korzystania z tego rodzaju urlopu uprawniona jest tylko osoba, która jest pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy. Po ustaniu stosunku pracy pracownica zachowa prawo do zasiłku macierzyńskiego, do którego wypłaty zobowiązany będzie ZUS. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński przysługuje m.in. ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Innymi słowy, jeżeli zatem w czasie trwania stosunku pracy nastąpił poród, to ustanie stosunku pracy pozostanie bez wpływu na uprawnienie pracownicy do zasiłku macierzyńskiego.

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę?
Nie. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171 § 1 k.p., stanowi rekompensatę pieniężną za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i nie należy wliczać go do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku pierwszego roku pracy – 80% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia w miesiącu wypłaty ekwiwalentu (odpowiednio 80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy), przysługuje mu stosowne wyrównanie.

Strony: 1 2 3 4