Zasady korzystania z serwisu

 1. Portal www.farmacjapraktyczna.pl jest udostępniany jako internetowy serwis informacyjny dla lekarzy i farmaceutów przez Valkea Media S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17 na zlecenie Zakładów Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127044 (Portal).
 2. Materiały zamieszczone w Portalu są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271).
 3. Dostęp do Portalu możliwy jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia, że użytkownik jest osobą wykonującą zawód lekarza, farmaceuty lub inną osobą uprawnioną na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271). Wydawca, operator Portalu jak również Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. oraz inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niezgodne z prawdą.
 4. Treści zawarte na stronach Portalu mogą być materiałami o charakterze promocyjnym.
 5. Produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby medyczne wymienione w Portalu są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych.
 6. Żadna informacja zamieszczona w Portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Portal nie ma charakteru konsultacyjnego. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu.
 8. Autorzy materiałów i informacji zawartych w Portalu, wydawca i operator jak również Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. oraz inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Portalu.
 9. Operator Portalu lub inna upoważniona przez niego osoba mogą usuwać komentarze, materiały oraz wszelkie inne informacje i wpisy zamieszczone w Portalu przez jego użytkowników jeżeli uznają, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie wpisu nie wymaga uzasadnienia.
 10. Operator Portalu może zablokować użytkownikowi możliwość przekazywania i zamieszczania w Portalu komentarzy, materiałów oraz wszelkich innych informacji i wpisów jeżeli uzna, że rozpowszechnianie choćby niektórych z nich może być niezgodne z prawem, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
 11. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania w całości lub w części jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Portalu, bez uzyskania pisemnej zgody osoby, której przysługują prawa do opublikowanych materiałów. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach nie komercyjnych i dla użytku własnego.
 12. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
 13. Valkea Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za materiały, informacje i opinie zamieszczone w innych serwisach internetowych bez jej zgody lub przez nią nie opracowywanych.
 14. Valkea Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych.