Zapytaj eksperta

 7 minut

W jaki sposób rozliczyć wyjazd pracownika na szkolenie? Czy związane z nim wydatki podlegają PIT i ZUS?Czy taki wyjazd można sklasyfikować jako podróż służbową? A jeśli tak, to czy muszę wypłacać na tę okoliczność pracownikowi diety?
Z uwagi na znaczące różnice pomiędzy wyjazdem służbowym a szkoleniowym należy uznać, iż są to dwa odrębne rodzaje wyjazdów pracowniczych. Co do zasady, pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie pracownik poniósł w związku ze szkoleniem. Zgodnie bowiem z art. 1033 k.p. pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Może także wypłacać diety, które inaczej niż w przypadku podróży służbowej są nieobowiązkowe. Decydując się na zwrot części lub całości kosztów, pracodawca zawiera z pracownikiem umowę, która powinna określać sposób pokrywania i zasady rozliczania kosztów przez pracodawcę (np. na podstawie tabeli rozliczeniowej na zasadach przewidzianych dla rozliczania delegacji) i ich zakres (kwoty maksymalne). Co istotne, wyjazdy szkoleniowe korzystają z nielimitowanych zwolnień w zakresie PIT i składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy istnieje przepis określający maksymalną ilość dni, o jaką może cofnąć się lekarz wypisując zwolnienie?
Szczegółowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich określone są w rozporządzeniu MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Modyfikacje w zakresie wystawiania L4 na okres niezdolności do pracy przypadający przed dniem badania lekarskiego wprowadzają ust. 3-4 § 7 omawianego rozporządzenia. L4 można zatem wystawić na okres do 3 dni przed przeprowadzonym badaniem lekarskim, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Lekarz psychiatra uprawniony jest zaś do wystawienia L4 na okres jeszcze wcześniejszy (nie określono maksymalnego okresu wstecz), w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Strony: 1 2 3