Zapytaj eksperta

 4 minuty

Farmacja Praktyczna

1. Czy dowóz leków do pacjenta jest legalny? Czy prawo farmaceutyczne reguluje taką sytuację (usługę)?

ODPOWIEDŹ:
W Polsce dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC). W opinii Głównego Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego obwiązujące przepisy zakazują natomiast dowozu do pacjenta leków przepisywanych na receptę. Zgodnie ze stanowiskiem GIF leki na receptę powinny być wydawane pacjentowi w aptece lub punkcie aptecznym. Stanowisko GIF podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając w maju 2009 r., że taka usługa (dowóz leków do domu pacjenta przez pracownika apteki, upoważnionego do zrealizowania recepty w aptece) jest w rzeczywistości sprzedażą wysyłkową, niedozwoloną na mocy art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego. Wydaje się, że sprawa nie jest jednak ostatecznie przesądzona, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny uchylił powyższy wyroku, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania i ustalając, że prawo farmaceutyczne nie zawiera definicji sprzedaży wysyłkowej. Zanim więc sądy podejmą ostateczną decyzję, organy nadzoru farmaceutycznego mają określić, na czym polega istota sprzedaży wysyłkowej w odniesieniu do sprzedaży leków.

2. Aby zostać kierownikiem apteki konieczny jest 5-letni staż pracy. W jaki sposób nalicza się ten okres? Czy w przypadku pracy na pół etatu staż ten również wynosi 5 lat? A jeśli farmaceuta pracuje w aptece na dwa etaty – czy wymagany staż wynosi wówczas 2,5 roku?

ODPOWIEDŹ:
Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, od której w danej sytuacji lub u danego pracodawcy uzależnione jest uzyskanie określonego prawa. To okres pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Obejmuje nie tylko okresy faktycznego świadczenia pracy przez pracownika, ale też okresy, w których pracownik pracy nie wykonywał, mimo że pozostawał w zatrudnieniu, np. na czas choroby, urlopu macierzyńskiego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dla obliczania długości stażu nie ma znaczenia, czy praca była wykonywana tylko na część, czy też na cały etat. Każdy rok pracy wykonywanej na pół czy 3/4 etatu zaliczany jest jako pełny rok stażu. Jeśli chodzi o sytuację pracy na dwóch etatach, to w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców, staż liczony jest odrębnie dla każdego pracodawcy. Jeśli jeden z tych okresów pracy został zakończony, wówczas podlega zaliczeniu do okresu drugiego zatrudnienia. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów (na etaty częściowe) u jednego pracodawcy, liczy się on tylko raz. W przypadku kierownika apteki znaczące jest natomiast to, że nie chodzi o jakikolwiek staż pracy w aptece, lecz staż pracy w charakterze farmaceuty, czyli osoby z tytułem magistra farmacji i zgodą rady aptekarskiej na wykonywanie zawodu. Oznacza to, że staż konieczny do nabycia uprawnień kierownika apteki liczy się od daty podjęcia uchwały przez izbę o dopuszczeniu do zawodu. Dlatego też, pomimo iż do ogólnego stażu pracy farmaceuty jako pracownika zalicza się np. pracę w okresie nabywania uprawnień, czyli np. staż przed uzyskaniem tytułu magistra, to okres ten nie będzie się zaliczał do stażu potrzebnego do objęcia funkcji kierownika apteki.