Zapytaj eksperta

 7 minut

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy możemy realizować w naszej aptece recepty wystawione poza UE – w moim przypadku chodzi o Indie?
Recepta wystawiona poza UE może być zrealizowana pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Zgodnie z tym przepisem recepta taka jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: imię lub imiona i nazwisko pacjenta; adres pacjenta; nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową; postać; moc; ilość; datę wystawienia recepty oraz dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Czy potrącać podatek od świadczeń urlopowych wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?
Świadczenie urlopowe wypłacane z ZFŚS stanowi w świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z ww. przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wypłacone w danym miesiącu świadczenie urlopowe należy opodatkować z wynagrodzeniem ze stosunku pracy, z tym zastrzeżeniem, że potrącając podatek dochodowy nie potrąca się pracowniczych kosztów uzyskania przychodów ani kwoty wolnej od podatku. Świadczenie urlopowe wypłacane z ZFŚS nie podlega natomiast składkom na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód z tytułu świadczenia urlopowego wypłacanego z ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS.

Apteka, którą prowadzę, została pouczona przez inspektora nadzoru farmaceutycznego o konieczności posiadania przez recepty farmaceutyczne kodu pocztowego miejscowości. Czy ten sam przepis dotyczy recept pełnopłatnych i zniżkowych?
Na recepcie należy zamieścić dane dotyczące adresu pacjenta zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, a więc m.in. kod pocztowy miejscowości. Przy czym przepis nie warunkuje obowiązku podania na recepcie kodu pocztowego od rodzaju recepty (pełnopłatna, zniżkowa). Należy zatem wnioskować, że przepis ten dotyczy każdego rodzaju recept. Potwierdza to też treść § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept. Zgodnie z tym przepisem recepta w postaci papierowej (a więc niezależnie od tego, czy pełnopłatna, czy zniżkowa), na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, dane dotyczące osoby uprawnionej, może zostać zrealizowana pod warunkiem, iż osoba wydająca określi je na podstawie posiadanych danych.[1]

Piśmiennictwo:
1. https://olsztyn.oia.org.pl/images/mz-kod%20recepty.pdf

Strony: 1 2