Zapytaj eksperta

 5 minut

R E K L A M A
518 FP baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy w świadectwie pracy trzeba podawać wykorzystany urlop wypoczynkowy?
Szczegółową treść świadectwa pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku.

Chciałabym zainstalować monitoring w naszej aptece. Czy moim obowiązkiem jest poinformowanie pracowników o tym fakcie? Czy prawo przewiduje dodatkowo jakieś konkretne działania w tej mierze? Czy nakłada na mnie, jako kierownika apteki, jakieś szczególne obowiązki?
Pracodawca, który zamierza zainstalować kamery w miejscu pracy zobowiązany jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, kodeksem pracy (np. art. 111) i kodeksem cywilnym (art. 23). Pracodawca może stosować monitoring pod warunkiem, że stosowane przez niego środki będą adekwatne do celów, którym mają służyć (ochrona pracodawcy przed zagrożeniami zewnętrznymi, np. kradzieżami czy też zabezpieczenie się przed ewentualnymi działaniami pracowników, które mogą wyrządzić szkodę). Obowiązany jest też zadbać o to, aby godność i dobra osobiste pracowników nie zostały naruszone. Stosowanie monitoringu w miejscu pracy nie wymaga od pracodawcy zgody pracowników. Pracodawca (kierownik apteki, jeżeli to on jest pracodawcą, tj. właścicielem apteki) powinien jednak poinformować pracowników o tego typu kontroli w aptece. Zasady stosowanego w zakładzie pracy monitoringu mogą wynikać np. z regulaminu pracy lub wewnętrznego zarządzenia pracodawcy. Równie dobrze mogą być też udostępnione do wiadomości wszystkim pracownikom w zwyczajowo przyjęty sposób (np. informacji na tablicy ogłoszeń). Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie danych uzyskanych w wyniku stosowania monitoringu w aptece oraz przechowywanie ich tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny dla celów monitorowania. Monitorowanie pracowników za pomocą kamer jest bowiem, stosownie do art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem danych osobowych.

Strony: 1 2