Zapytaj eksperta

 7 minut

R E K L A M A
518 FP baner

Niebawem po dwuletniej nieobecności (urlop macierzyński i rodzicielski) wraca do pracy pracownica. Jej nieobecność wymagała zatrudnienia osoby na zastępstwo. Aktualnie chciałbym powracającą do pracy pracownicę przesunąć na niższe stanowisko, nie zmieniając przy tym wysokości jej wynagrodzenia i jednocześnie zostawić na dotychczasowym stanowisku osobę na zastępstwo. Jak dokonać tego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Kodeks pracy w art. 1832 stanowi, iż pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Wskazany w przepisie brak możliwości przyjęcia na dotychczasowe stanowisko nie może być jednak spowodowany obsadzeniem tego stanowiska przez inną osobę. W związku z tym pracodawca powinien zaproponować pracownicy niższe stanowisko w drodze porozumienia stron. W razie braku zgody pracownicy na przyjęcie zaproponowanego stanowiska ma ona prawo powrócić na dotychczas zajmowane. Nie ma jednocześnie podstaw, aby w związku z obsadzeniem tego stanowiska przez osobę zatrudnioną na zastępstwo, wypowiedzieć powracającej pracownicy warunki pracy i płacy.

Czy na recepcie weterynaryjnej na leki z IVP musi znajdować się PESEL opiekuna zwierzęcia?
Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt – dane umieszczane na recepcie weterynaryjnej obejmują firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz adres. W przypadku recepty weterynaryjnej na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe ww. rozporządzenie odsyła do przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Do takiej recepty będzie mieć więc zastosowanie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zgodnie z § 6 ust. 1 tego ostatniego rozporządzenia wymagane dane na recepcie weterynaryjnej (w tym na leki IVP) to słownie wyrażona ilość sumaryczna substancji leczniczej oraz sposób dawkowania. Przepisy nie wymieniają numeru PESEL jako elementu koniecznego recepty weterynaryjnej.

Wielu pacjentów, szczególnie seniorów, stawia na receptach odręczne znaki przy konkretnych nazwach preparatów. Najczęściej oznaczają w ten sposób pozycje, z których chcą zrezygnować. Jak traktować takie znaki? Czy przypadkiem nie wymagają one pieczątki lekarskiej?
Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. W związku z tym, że odręczne znaki stawiane przy poszczególnych nazwach preparatów nie mieszczą się w katalogu wskazanym w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, nie wymagają one pieczątki lekarza. Takie odręczne oznaczenia dokonywane przez pacjentów nie są bowiem informacją lub znakiem związanym z przeznaczeniem recepty, ani nie stanowią reklamy.

Strony: 1 2