Zapytaj eksperta

 7 minut

R E K L A M A
518 FP baner

Czy pracodawca ma prawo zabronić pracownikowi korzystania z toalety w czasie wykonywania czynności służbowych? Czy ma prawo wyciągać konsekwencje służbowe z tego tytułu – np. nakazać pracownikowi odpracowanie tego czasu?
Przepisy prawa pracy nie regulują, przynajmniej bezpośrednio, problematyki poruszonej w pytaniu. Niemniej jednak w tym wypadku należałoby się odwołać do art. 8 k.p., zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Również na mocy art. 111 k.p. pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zachowanie pracodawcy, który zabraniałby pracownikowi korzystania z toalety w czasie pracy lub nakazywał odpracowywanie czasu poświęconego na korzystnie z niej należałoby zatem oceniać w kategoriach naruszenia ww. przepisów, jak również naruszenia dóbr osobistych pracownika, w szczególności jego godności (art. 23 Kodeksu cywilnego).

Słyszałam, że od 1 września 2016 r. każdy pracownik przed faktycznym rozpoczęciem wykonywania czynności służbowych będzie musiał mieć pisemny dokument potwierdzający jego zatrudnienie. Jak w praktyce należy rozumieć ten przepis? Czy należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę dzień wcześniej? A może pierwszego dnia pracy tuż przed jej rozpoczęciem?
Istotnie – 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja art. 29 § 2 ustawy Kodeks pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z tym przepisem na pracodawcę został nałożony obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy – w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Każdy pracownik wykonujący pracę będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna. Dotychczas pracodawca był zobowiązany do potwierdzenia ww. ustaleń najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Nowelizacja w praktyce oznacza, iż stosowny dokument potwierdzający pracodawca może wydać pracownikowi (jak dotychczas) również w pierwszym dniu pracy, z tą różnicą, że musi to nastąpić przed jej faktycznym rozpoczęciem, np. zaraz po przybyciu pracownika do pracy. Warto wiedzieć, iż uchybienie temu obowiązkowi przez pracodawcę zagrożone jest na mocy art. 281 pkt 2 k.p. karą grzywny.

Strony: 1 2