Zapytaj eksperta

 7 minut

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W obecnej placówce przepracowałam już 7 miesięcy. Planuję jednak złożyć wypowiedzenie. Jakie konsekwencje prawne grożą mi w sytuacji, gdybym zdecydowała się odejść z dnia na dzień?
Stosownie do art. 36 § 1 pkt 2 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, wynosi 1 miesiąc. Nie ma natomiast przeszkód, aby za zgodą obydwu stron stosunku pracy, w oparciu o art. 36 § 6 k.p., skrócić okres wypowiedzenia nawet do jednego dnia. Jeżeli jednak pracownik bez zgody pracodawcy odejdzie z pracy z dnia na dzień, wówczas pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z art. 612 § 1 k.p. odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Pracodawca nie ma natomiast możliwości dochodzić od pracownika na drodze sądowej powrotu do pracy.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego mówi o zakazie sprzedaży leków. Mimo to chciałabym zapytać, czy w sytuacji likwidacji placówki można odsprzedać innej aptece suplementy, kosmetyki, wyroby medyczne?
Zgodnie z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Pomimo, iż ww. przepis nie obejmuje suplementów diety, kosmetyków, ani wyrobów medycznych, to należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 88 ust. 5 pkt 5a ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań kierownika apteki należy zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W ww. przepisie nie ma zatem mowy o innych aptekach. Ponadto, co istotne, apteki – w przeciwieństwie do hurtowni – mogą sprzedawać towar tylko detalicznie i bezpośrednio do pacjentów. Na uwagę zasługują stanowiska GIF i WIF w ww. zakresie[1], gdzie stwierdza się, iż dokonywanie sprzedaży na podstawie faktury VAT kosmetyków, suplementów diety i wyrobów medycznych do innych podmiotów niż ludność (np. do aptek) stoi w sprzeczności z art. 87 ust. 2 i art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Strony: 1 2 3