Zapytaj eksperta

 5 minut

Od 4 lat pracuję w oparciu o umowę o pracę. Właśnie złożyłem wypowiedzenie. Czy zgodnie z kodeksem pracy muszę pracować jeszcze kolejne trzy miesiące? Czy prawo zakłada sytuacje, w których możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę i w konsekwencji szybsze rozstanie z pracownikiem?
Przepisy prawa pracy zakładają możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 6 Kodeksu pracy[1] strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich – a więc tak jak w przedmiotowym przypadku – ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Zależy to od woli stron, które decydują też o terminie rozwiązania umowy. Pracownik i pracodawca mogą zatem ustalić dowolny okres, po upływie którego umowa ulegnie rozwiązaniu. Warto zatem przedłożyć pracodawcy pisemną propozycję w tym zakresie, wskazując pożądaną datę rozwiązania umowy o pracę. Od akceptacji tej propozycji przez pracodawcę zależeć będzie czy okres wypowiedzenia umowy o pracę zostanie skrócony, czy też pracownik będzie zobowiązany świadczyć pracę do końca okresu wypowiedzenia. Warto przy tym wiedzieć, że skrócenie okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 k.p. nie zmienia jednak sposobu rozwiązania umowy o pracę, a zwłaszcza nie zamienia wypowiedzenia w porozumienie stron. W świadectwie pracy będzie zatem wskazane, że umowa o pracę została rozwiązana w drodze wypowiedzenia.

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu na czas nieokreślony. W umowie wskazano, iż praca jest świadczona w 8- lub 12-godzinnych dniach pracy. Ile urlopu wypoczynkowego mi przysługuje? U obecnego pracodawcy pracuję od 10 miesięcy. Dodam, że nabyłam prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze odpowiadającym wymiarowi mojego czasu pracy.
Generalnie wymiar urlopu zależy od kilku zmiennych, a przede wszystkim stażu pracy oraz kwestii zmiany pracodawcy w ciągu roku (urlop proporcjonalny). Przyjmując, że staż pracy uprawnia Panią do 26 dni urlopu (art. 154 § 1 pkt 2) oraz nie zachodzi potrzeba wyliczania urlopu proporcjonalnego, w omawianym przypadku będzie pracownikowi przysługiwać 7 dni urlopu (56 godzin). Zgodnie z art. 1542 § 1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. Paragraf 4 przewiduje, że udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Zgodnie zaś z art. 1553 § 1 k.p. przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Stąd też 1/4 etatu pomnożona przez 26 dni – wynosząca 6,5 dnia urlopu – zostaje zaokrąglona do 7 dni, a więc 56 godzin. Skoro urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym – to w zależności od wyboru dnia, w którym będzie wykorzystany, pula przysługujących 56 godzin będzie odpowiednio zmniejszona o 8 lub 12 godzin – zgodnie z zasadami, na jakich świadczy Pani pracę. Z kolei przy założeniu, że staż pracy uprawnia do 20 dni urlopu to będzie Pani przysługiwać 5 dni urlopu (40 godzin).

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Niestety, pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia. Czy ma do tego prawo? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Zgodnie z art. 32 k.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Stosownie zaś do art. 30 § 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Tego typu oświadczenie będzie skuteczne z chwilą, w której pracodawca uzyskał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zastosowanie w tym przypadku mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące oświadczeń woli (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Uchylanie się pracodawcy lub odmowa przyjęcia pisma zawierającego stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma wpływu na jego skuteczność.[2] Wypowiedzenie jest bowiem czynnością jednostronną, która dochodzi do skutku bez względu na zgodę drugiej strony. Oznacza to, że umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Dla celów dowodowych warto złożyć stosowne wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Piśmiennictwo:
1. Dalej: k.p.
2. Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997/14, poz. 251.