Zapytaj eksperta

 5 minut

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy pracownik (1/2 etatu) wyznaczony przez kierownika na zastępstwo za koleżankę, która dostarczyła zwolnienie lekarskie, ma prawo odmówić przyjścia do pracy?
Zgodnie z art. 100 § 1 k.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik może odmówić wykonania polecenia, gdy narusza ono warunki określone w ww. przepisie. Co do zasady zatem pracownik wyznaczony przez kierownika na zastępstwo innego nieobecnego pracownika jest zobligowany wykonać polecenie pracodawcy pod warunkiem, iż dotyczyć będzie ono prac (czynności) wynikających z określonego w umowie rodzaju pracy oraz nie spowoduje przekroczenia dobowej i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy (w tym przypadku można zobowiązać pracownika do pracy w wymiarze do 1/2 etatu).

Czy prawo określa, po jakim minimalnym czasie od zatrudnienia pracownica może zajść w ciążę i pójść na urlop wychowawczy, bez obaw o zwolnienie?
Zgodnie z art. 177 § 1-2 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu tego nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Ponadto art. 177 § 3 k.p. zawiera dodatkowy mechanizm chroniący kobiety w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę na skutek nadejścia jej terminu końcowego. Dotyczy on umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, jeżeli umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji umowa nie ulega rozwiązaniu, ale z mocy prawa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Z kolei stosownie do art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Strony: 1 2