Zapytaj eksperta

 4 minuty

Dwóch farmaceutów w aptece zapisuje informacje o produkcie w notesie

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy prowadzenie dziennika stażowego jest konieczne i wynika z konkretnych przepisów prawa, czy leży wyłącznie w gestii kierownika apteki?

Przedmiotowe zagadnienie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Określa ono ramowy program praktyki zawodowej w aptece, sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece. Wymóg prowadzenia dziennika stażowego wynika bezpośrednio z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym praktykant prowadzi dziennik praktyki zawodowej w aptece, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Kierownik apteki może być natomiast opiekunem praktykanta i wówczas będzie potwierdzał w dzienniku wykonanie przez niego określonej czynności lub nabycie umiejętności. Warto także zapoznać się z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja, które odnosi się również do omawianej kwestii.*

* www2.mz.gov.pl

Jestem studentem farmacji w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym roku chciałbym zrobić 6-tygodniową praktykę w polskiej aptece. Czy prawo przewiduje taką sytuację?

Sytuacja przedstawia się prościej w zakresie praktyk w jednym z krajów objętych np. programem Erasmus (łatwiejszy dostęp, szerszy wybór, kwestie późniejszej nostryfikacji dyplomów). Obejmuje on kraje Unii Europejskiej, Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Turcję. Praktyka może odbywać się zarówno w zagranicznych instytucjach akademickich jak i nieakademickich (szpitale, przychodnie, apteki etc.). Przepisy jednak nie zabraniają odbycia praktyki studentowi farmacji w USA w polskiej aptece. Będzie się to najczęściej odbywać na zasadzie umów bilateralnych pomiędzy poszczególnymi, zainteresowanymi uczelniami medycznymi w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Uczelnie często współpracują w zakresie projektów skierowanych na wymianę doświadczeń i ułatwiają swoim studentom praktyki za granicą. Należy jednak mieć na uwadze, że specyfika pracy farmaceuty w USA jest odmienna niż w kraju (6-letnie studia, zakres uprawnień farmaceuty etc.). Osoba zainteresowana odbyciem takiej praktyki powinna dowiedzieć się, czy macierzysta uczelnia oferuje program wymiany doświadczeń w zakresie praktyk w aptece (czy ma podpisaną umowę z polską uczelnią) i zgłosić chęć uczestnictwa w takim programie (ewentualnie wziąć udział w konkursie, gdyż tego typu programy mogą być limitowane). Student następnie powinien po przyjeździe zgłosić się do polskiej uczelni, która wskaże odpowiednią aptekę (o ile umowa pomiędzy uczelniami nie dawała studentowi możliwości samodzielnego wyboru aptek) w celu odbycia praktyki i pomoże w dopełnieniu formalności. Jakkolwiek przepisy nie określają, jakie konkretnie wymagania mają być spełnione w stosunku do tego typu praktyki, to należałoby przyjąć, kierując się zasadami obowiązującymi w Polsce w przypadku 6-miesięcznej obowiązkowej praktyki odbywanej po obronie pracy magisterskiej, że od stażysty z USA również wymagane będzie np. zaświadczenie lekarskie, karta praktyk, skierowanie. Jednak – jak wyżej wskazano – z uwagi na pewną odmienność systemu amerykańskiego od polskiego w zakresie studiów farmaceutycznych, tego typu praktyka mogłaby nie mieć wpływu na uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu farmaceuty w USA (tzw. Pharmacist Licensure and Certification). Należy mieć na względzie, że odbyte w Polsce studia i praktyka nie przekładają się automatycznie na możliwości uzyskania ww. licencji (konieczność zdania szeregu dodatkowych egzaminów i odbycia dodatkowego stażu).