Zapytaj eksperta

 8 minut

Czy przepisy dopuszczają możliwość udzielenia pracownikowi dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego poza standardowym okresem wynikającym z Kodeksu pracy?
Z uwagi na charakter przepisów prawa pracy (wyznaczających minimalny zakres ochrony dla pracownika) należy uznać, że pracodawca ma możliwość udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego, tj. w wymiarze wyższym niż określony w art. 154 k.p. i nast. Zgodnie bowiem z art. 9 § 2 k.p. postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Pracownik przebywający na dodatkowym urlopie wypoczynkowym zachowuje prawo do wynagrodzenia i świadczeń, które przysługiwałyby mu w czasie korzystania z urlopu w zwyczajnym wymiarze.

Które z dokumentów personalnych (np. umowy, zmiany warunków, wypowiedzenia, orzeczenia lekarskie) należy zgodnie z prawem obowiązkowo archiwizować w formie papierowej, a które mogą być przechowywane w wersji elektronicznej?
Zgodnie z art. 94 k.p. do obowiązków pracodawcy należy m.in. prowadzenie i przechowywanie, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. W tym kontekście zastosowanie ma również rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (dalej: r.p.p.d.). Z ww. przepisów wynika, iż dokumentację pracowniczą należy sporządzać i przechowywać w formie pisemnej (np. umowa o pracę lub zmiana jej warunków – art. 29 k.p. w zw. z § 6 r.p.p.d., wypowiedzenie umowy o pracę – art. 30 k.p. w zw. Z § 6 r.p.p.d.). Pracodawca, nawet, gdy zdecyduje się posiadać wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej, to nadal będzie zobowiązany wytwarzać, archiwizować i przechowywać dokumenty w formie papierowej pod rygorem uiszczenia kary grzywny w przypadku kontroli.

Strony: 1 2 3 4