Jak utrzymać płynność finansową?

 8 minut

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
prezes firmy doradczej „New Concept”, specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym
 
Zagadnienie płynności to obok pozyskania źródeł finansowania działalności gospodarczej i rentowności, jeden z najważniejszych problemów, przed jakim stają osoby zarządzające finansami firmy. Szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich firm, które nie posiadają zaplecza finansowego i są w największym stopniu narażone na utratę płynności finansowej. W wielu przypadkach o tym, że w firmie dzieje się źle, dowiadujemy się w momencie, w którym brakuje środków finansowych na zapłatę kontrahentom za dostarczony towar i regulowanie innych wymagalnych zobowiązań. Lato, które dla wielu placówek bywa ciężkim okresem, to najlepszy sprawdzian, aby bez szczególnego zagłębiania się w arkany analizy wskaźnikowej przekonać się, czy byt naszej apteki jest niezagrożony i czy przypadkiem nie należałoby pilnie wdrożyć długofalowych działań naprawczych w tym zakresie. Co więcej – rzecz nie w tym, by płynność utrzymać na wysokim, ale na optymalnym poziomie. Okazuje się bowiem, że zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania firmy jest nie tylko zbyt niska, ale również zbyt wysoka płynność finansowa.Abyśmy mogli podjąć działania usprawniające płynność finansową, powinniśmy dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia i poznać przynajmniej najprostsze mechanizmy odpowiedzialne za zaistniałą sytuację. Czym jest zatem owa płynność finansowa? Zgodnie z podstawową definicją – to zdolność podmiotu do wywiązywania się (spłacania) w terminie wszelkich wymaganych zobowiązań (np. związanych z zapłatą kontrahentom za już dostarczone towary, usługi czy też z wypłatą wynagrodzeń). Pojęcie to określa także czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są potrzebne do zaspokojenia potrzeb własnych w celu stabilnego prowadzenia działalności.Uważa się, że płynność finansowa jest równie ważną cechą, jak osiągany przez przedsiębiorstwo zysk i stanowi jeden z istotniejszych elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa, bowiem bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową. Wiedza na jej temat potrzebna jest nie tylko menedżerowi do zarządzania apteką, ale odgrywa również istotną rolę przy udzielaniu kredytów przez banki w związku z realizowaną działalnością gospodarczą. Istotna ze względów praktycznych jest także znajomość wskaźników płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa, które pokazują relację środków pieniężnych przedsiębiorstwa i innych aktywów obrotowych (np. magazyn) do zobowiązań krótkoterminowych (np. faktury towarowe).

Strony: 1 2 3