Ustawa refundacyjna – zmiany dla aptek

 5 minut

Ustawa dotyka wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego i wprowadza zasadnicze zmiany w jego funkcjonowaniu, dlatego bardzo ważne jest, aby doskonale znać jej zapisy i odpowiednio przygotować się do nadchodzącego roku. Najważniejszy z punktu widzenia aptekarzy jest obowiązek stosowania sztywnych cen i marż, nowy sposób ich naliczania oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Resort Zdrowia i NFZ uspokajają, że umowy zawierane będą na czas nieokreślony, z wszystkimi aptekami. Dodatkowo wyjaśniają, że z umów wynikają także korzyści dla aptekarzy, ponieważ obowiązki aptek się nie zmieniają, a dzięki umowom zaistnieje możliwość odwołania się od wyników kontroli, do czego dotychczas farmaceuci nie mieli prawa. Najważniejsze zmiany dotyczące aptek (lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny nazywajmy dalej w skrócie lekami):

1. Apteka zobowiązana jest stosować odpłatność wynikającą z ustawy.

2. Ustalono urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej (x), w wysokości.

Ustawa_refundacyjna_Tabela_marz

3. Apteki, są obowiązane stosować wyżej wymienione marże.

4. Dla leków wydawanych dla Inwalidów Wojennych, dla których nie ustalono limitu finansowania, będzie stosowana taka sama urzędowa marża detaliczna jak w przypadku leków z ceną urzędową, liczoną od ceny hurtowej dodatkowo nie może być ona wyższa niż 20 zł.

5. Dla leków sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego ustalono marżę hurtową w wysokości 10 %. Marża detaliczna liczona będzie analogicznie jak dla leku z ceną urzędową i nie może być wyższa niż 20 zł.

6. Dla leków recepturowych, ustalono marżę detaliczną w wysokości 25 % liczoną od kosztu jego sporządzenia.

7. Urzędowe ceny zbytu, a także urzędowe marże hurtowe i detaliczne będą miały charakter cen i marż sztywnych.

8. Minister Zdrowia ogłosi wykazy leków w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie będzie zawierało:

  • dane identyfikujące lek medyczny,
  • kategorię dostępności refundacyjnej,
  • poziom odpłatności,
  • urzędową cenę zbytu,
  • cenę detaliczną,
  • wysokość limitu finansowania dla leku,
  • wysokość dopłaty pacjenta,
  • grupę limitową

Obwieszczenia będą ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia.

Strony: 1 2