Suplementy diety w aptece

 3 minuty

Na podstawie art. 86 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271 ze zm.), w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 cytowanej ustawy, posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem, że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki. Oznacza to, że suplementy diety nie mogą znajdować się na półkach wymieszane bezpośrednio razem z produktami leczniczymi, bez względu na ich kategorię dostępności, ani nawet na wydzielonych półkach. „Wydzielone stoiska” należy rozumieć jako część bezwzględnie odrębną, a nie wspólną dla suplementów i produktów leczniczych, gdzie nie tylko oddzielnie przechowuje się czy eksponuje suplementy diety, ale również i sprzedaje. Kwestia dostępności leku, np. OTC, nie jest uzasadnieniem do wspólnej (mieszanej) ekspozycji razem z suplementami diety.

Nie można wprowadzać w błąd

Organy Inspekcji Farmaceutycznej w toku czynności kontrolnych sprawdzają czy kierownik apteki, jako osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie, przestrzega prawidłowego ułożenia i przechowywania produktów leczniczych oraz suplementów diety. Wspólne przechowywanie suplementów diety z produktami leczniczymi może sugerować potencjalnemu konsumentowi, że wszystkie preparaty eksponowane na półce w aptece są produktami leczniczymi, a zatem wprowadzać go w błąd. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, w decyzji administracyjnej nakazuje się dostosowanie zasad przechowywania tzw. asortymentu dodatkowego, w tym suplementów diety do obowiązujących przepisów, z równoczesnym wyznaczeniem terminu na wykonanie decyzji. Jeżeli podczas kolejnej kontroli okaże się, że suplementy diety nadal przechowywane są razem z produktami leczniczymi, w tym eksponowane w sposób wymieszany na półkach czy regałach w ekspedycji apteki, wówczas organ wydający zezwolenie ma prawo skorzystać z zapisu art. 37 akp ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Oznacza to, że organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie usunie w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą.

Prawidłowe oznakowanie

Nagminnym problemem stwierdzanym w trakcie kontroli w aptekach są kwestie związane z obowiązkowym oznakowaniem opakowania produktu napisem „suplement diety”. Często jest on umieszczany w sposób mało czytelny. Stosowana w aptekach praktyka naklejania metki z ceną na napisie „suplement diety” jest traktowana jako wprowadzanie w błąd konsumenta i również zagrożona jest odpowiedzialnością karną, jednakże nie z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Organy Inspekcji Farmaceutycznej nie są wyposażone w takie uprawnienia do nałożenia kary na niesubordynowanych przedsiębiorców w zależności od wagi stwierdzonych uchybień w toku kontroli, jakie ma np. Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Handlowa. Bywa jednak, że wszczynane są postępowania cofnięcia zezwolenia na aptekę ogólnodostępną w przypadkach