Realizacja recept dla seniorów – leki 75+

 7 minut

Ustawa 75+ wprowadza szereg zmian w praktyce aptecznej, a tym samym nakłada na farmaceutów nowe obowiązki.

W dniu 12 czerwca br. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Wśród „innych ustaw”, o których mowa w tytule ustawy zmieniającej, znalazła się istotna z punktu widzenia prowadzenia działalności aptekarskiej ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej: ustawa o refundacji leków).

Ustawa zmieniająca wprowadziła dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze – wchodzą w życie przepisy dotyczące zaopatrzenia pacjentów powyżej 75. r.ż. w bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane. Po drugie – w zasadniczy sposób zmienia przepisy dotyczące wydawania w aptece zamienników leków przepisanych przez osobę odpowiedzialną.

Pierwszy wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w które świadczeniobiorcy po ukończeniu 75. r.ż. będą mogli bezpłatnie się zaopatrywać, Minister Zdrowia ogłosił w dniu 19.08.2016 r.

Na dotychczasowych wzorach recept, w polu „Kod uprawnień dodatkowych”, w przypadku leków dla seniorów będzie widnieć litera „S”. W przypadku braku oznaczenia „S” farmaceuta nie będzie mógł wydać osobie po ukończeniu 75. r.ż. bezpłatnie leku nawet jeżeli ten lek znajduje się w obwieszczeniu jako lek darmowy dla tych osób. Ostatecznej weryfikacji recepty dokona farmaceuta, sprawdzając wiek pacjenta na podstawie numeru PESEL podanego na recepcie lub datę urodzenia. Apteki rozliczą się z NFZ na dotychczasowych zasadach. Ustawa zmieniająca nie wprowadza obowiązku weryfikacji przez wydającego lek danych zawartych na recepcie z dowodem tożsamości świadczeniobiorcy, który ukończył 75. r.ż. Po zaordynowany lek będzie więc mógł udać się, tak jak dotychczas, np. członek rodziny chorego.

Należy zauważyć, iż receptę zawierającą leki znajdujące się w grupie bezpłatnych leków przeznaczonych dla seniorów powyżej 75. r.ż. wystawić może, stosownie do art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa („pro autore” i „pro familia”). Prawa do wystawiania recept na bezpłatne leki nie otrzymali lekarze specjaliści, w tym również lekarze prowadzący pacjenta podczas leczenia w szpitalu.

***

Szanowni Państwo!
Jeśli spotkaliście się z jakimikolwiek wątpliwościami bądź pytaniami
związanymi z realizacją recept 75+, przesyłajcie je do nas na adres:

redakcja@farmacjapraktyczna.pl

Najciekawsze pytania wraz z odpowiedziami naszych ekspertów
opublikujemy na łamach “Farmacji Praktycznej”.

Strony: 1 2