Ewidencjonowanie efedryny i kodeiny

 2 minuty

nowy-system-monitorowania-zagrozen

„Czy efedrynę i kodeinę do receptury należy ewidencjonować w postaci książki narkotycznej?”

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje[1] ewidencji przychodu i rozchodu w książce kontroli (tzw. książce narkotycznej) podlegają substancje należące do wykazów I-N i II-P. Ani efedryna ani kodeina nie należą do ww. grupy.

Efedryna zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia WE Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych[2] należy do prekursorów kategorii I. Kodeina zaś zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych[3] zaklasyfikowana została do środków odurzających grupy II-N.

Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień (§3 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środków odurzających).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 166., dalej: rozporządzenie w sprawie środków odurzających.
2. Dz. Urz. UE L 47 z dnia 18 lutego 2004 r., s. 1.
3. Dz. U. z 2022 r. poz. 1655.