Bezpieczne ryzyko

 6 minut

Ubezpieczyciel proponując określony pakiet ocenia wielkość majątku apteki, lokalizację placówki, poziom zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i rodzaj budynku, w którym się ona znajduje. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie, dlatego też na wysokość stawki ubezpieczeniowej ma wpływ konkretna sytuacja danej apteki. Przeglądając oferty ubezpieczycieli warto pamiętać, że stawki publikowane w broszurach informacyjnych lub w prasie mogą stanowić jedynie ogólną orientację o ofercie cenowej towarzystwa. Przed dokonaniem wyboru konkretnej oferty można skorzystać z pomocy agencji ubezpieczeniowej albo brokera, który ma w ofercie polisy kilku towarzystw i może wybrać spośród nich najbardziej dopasowaną do sytuacji naszej apteki. Usługa taka jest zwykle darmowa, bowiem broker pobiera należną mu prowizję od firmy ubezpieczeniowej.

Istotne punkty: mienie

Właściciele aptek dokonując wyboru polisy mogą korzystać ze standardowych produktów, które w ofercie ma większość towarzystw ubezpieczeniowych. Na niektóre aspekty warto jednak zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed zawarciem umowy.
– Ubezpieczając aptekę na pewno powinno się zawrzeć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, dbając, by katalog zdarzeń objętych ubezpieczeniem był jak najszerszy – zaleca Krzysztof Chechliński z Biura Usług Brokerskich w Bytomiu. – Warto ponadto zwrócić uwagę, by definicje takich zdarzeń jak dym, sadza, a zwłaszcza zalanie, nie zawężały w sposób szczególny odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na podstawie takiego ubezpieczenia można objąć ochroną wyposażenie apteki, a także środki obrotowe, czyli wszystkie artykuły przeznaczone do sprzedaży – dodaje broker. Radzi jednocześnie, by zgłosić do ubezpieczenia wartość całego mienia, a w przypadku środków obrotowych przypuszczalny największy stan magazynowy. Chodzi o to, by ubezpieczyciel w razie ewentualnej szkody nie zarzucił nam niedoubezpieczenia i nie próbował ograniczyć wypłaty odszkodowania. W przypadku lokalu wynajmowanego od osoby trzeciej warto również ubezpieczyć tzw. nakłady inwestycyjne, czyli poniesione przez ubezpieczającego wydatki na wykończenie wnętrz.
– Powinniśmy ubezpieczyć mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Można tu przyjąć system tzw. pierwszego ryzyka i zgłosić do ubezpieczenia całe mienie, ale ograniczając do wybranej przez siebie kwoty sumę ubezpieczenia. Kierujemy się w tym przypadku naszym wyobrażeniem maksymalnej, możliwej jednorazowo straty mienia. Należy zadbać także o dołączenie klauzuli wandalizmu – dodaje Krzysztof Chechliński.

Odpowiedzialność za działania farmaceuty

Podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ubezpieczonemu ochronę, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej, wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. Standardowo jednak w wyłączeniach zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdziemy wyłączenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, w tym odpowiedzialności cywilnej aptekarza i technika farmaceuty.
– O ile ubezpieczenie majątkowe zawrzemy bez problemów w wielu towarzystwach, o tyle z bardzo istotnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej możemy już mieć trudności – przyznaje Krzysztof Chechliński. Dlatego, jak mówi, należy zadbać o włączenie klauzuli rozszerzającej ochronę o to ryzyko do standardowego pakietu. Ważne również jest rozszerzenie zakresu polisy o obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przegląd ofert

Na rynku działają towarzystwa, które specjalnie dla aptek rozszerzają ochronę o koszty utylizacji zniszczonych leków, bezpośrednich następstw finansowych utraty dokumentów, niezbędnych do refundacji leków. Oto najciekawsze z nich:
Partner Farmaceuty to ubezpieczenie towarzystwa Aviva, skierowane do przedsiębiorców prowadzących apteki. Oprócz standardowych ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej polisa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie strat finansowych w związku z utratą recept na leki refundowane, konieczności pokrycia kosztów utylizacji leków oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej farmaceuty (za błędy w wydaniu lub przygotowaniu niewłaściwego lub przeterminowanego leku).
Pakiet Allianz Apteka Plus obejmuje ubezpieczenie rzeczy ruchomych: urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, rzeczy osób trzecich, przedmioty należące do pracowników, gotówkę, nakłady inwestycyjne, szyby. Ochronę ubezpieczeniową rozszerzyć można o: ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z utylizacją zniszczonych leków oraz bezpośrednie konsekwencje finansowe utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków, a także ubezpieczenie elektroniki na bazie wszystkich ryzyk i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (szkody osobowe i rzeczowe) z rozszerzeniem o OC zawodową farmaceutów i OC za produkt. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez ubezpieczającego, w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub zwykłej ubezpieczanego mienia.
PZU Apteka obejmuje: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Klient decydujący się na kupno polisy PZU Apteka powinien zawrzeć ubezpieczenie na co najmniej dwa ryzyka – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz co najmniej jedno z poniższych: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek.
W ubezpieczeniu Generali T.U. klauzule dedykowane właścicielom aptek dotyczą: odpowiedzialności farmaceuty za przygotowanie leków recepturowych, wydania niewłaściwego lub przeterminowanego leku. Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o pokrycie: kosztów utylizacji zniszczonych leków, bezpośrednich następstw finansowych utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków.