Prawo do przerwy

 2 minuty

farmaceutka rzy szufladzie z lekami

Moja dzienna zmiana w aptece trwa 12 godzin. I jak to w aptece, przeważającą część zadań wykonuje się w pozycji stojącej. W trakcie pracy zdarzają się momenty, kiedy ruch jest tak mały, że chciałoby się na moment usiąść i choć przez chwilę ulżyć zmęczonym nogom. Czy mam do tego prawo? Przecież nie chodzi o lenistwo czy drwinę z obowiązków służbowych, ale chwilę odpoczynku w trakcie długiej zmiany.

Przepisy Kodeksu pracy[1] w dziale X – Bezpieczeństwo i higiena pracy nie zawierają szczegółowych unormowań odnoszących się do omawianego zagadnienia. Kwestia ta natomiast została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.[2]

Zgodnie z §49 tego rozporządzenia przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.

Z kolei przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Niezależnie zatem od rodzaju pracy – pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi możliwości odpoczynku. Określenie zawarte w rozporządzeniu „w pobliżu miejsca pracy” obejmuje nakaz rozmieszczenia siedzisk blisko „miejsca”, tj. blisko przestrzeni, w której pracownik wykonuje powtarzające się działania. Nie będzie to zatem zaplecze, bądź pomieszczenie, w których pracownik spożywa posiłek w czasie przerwy (pomieszczenia higieniczno-sanitarne), ale np. miejsce nieopodal stołu ekspozycyjnego. Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt I OSK 1263/2006.

Piśmiennictwo:
1. Dalej: k.p.
2. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650.