Ukrywanie faktu kwarantanny – konsekwencje prawne

 2 minuty

farmaceutka w aptece w masce ochronnej

Co grozi pacjentowi, gdy zatai fakt przebywania na kwarantannie?

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1] kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Pacjentowi, który zataja fakt przebywania na kwarantannie grozi zarówno odpowiedzialność karna jak i cywilna.

Za stwarzanie ryzyka epidemiologicznego pacjent może być pociągnięty do odpowiedzialności z art. 165 § 1 Kodeku karnego – za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie choroby zakaźnej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Pacjent, który poprzez zatajenie np. personelowi medycznemu w przychodni przebywania na kwarantannie wyrządzi w ten sposób szkodę, może odpowiadać na zasadzie winy także z art. 415 Kodeksu cywilnego (musi zostać wykazany związek przyczynowo-skutkowy). Sąd w takim przypadku może zasądzić na rzecz osoby poszkodowanej odszkodowanie. Przede wszystkim jednak osoba przebywająca na kwarantannie nie powinna wychodzić z domu.

Za złamanie kwarantanny można zostać ukaranym na kilka różnych sposobów. Najsurowsze sankcje przewiduje ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.[2] Powiatowi Inspektorzy Sanitarni zyskali uprawnienie do nakładania kar administracyjnych do 30 tys. zł (art. 15 zzzn). Niezależnie od tego grożą kary przewidziane w Kodeksie wykroczeń, w tym grzywna w wysokości do 5 tys. zł (art. 54, 116 oraz nowo dodany art. 65a).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239.
2. Dz. U. poz. 568.