Zapytaj eksperta

 8 minut

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Przed ostatnie pół roku odbywałam staż technika, który niestety jestem zmuszona przerwać ze względów osobistych na okres 2 miesięcy. Powiedziano mi, że jeżeli to zrobię, to odbyta część stażu przepadnie. Czy obowiązujące przepisy rzeczywiście w ten sposób określają taką sytuację?
Obowiązujące przepisy prawa farmaceutycznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. z dnia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego nie przewidują konsekwencji w postaci utraty dotychczas odbytej praktyki (tzw. stażu) i konieczności rozpoczynania jej od początku z powodu zaistnienia przerwy w czasie jej trwania. Przerwa w odbywaniu praktyki, będzie natomiast wiązała się z koniecznością odpowiedniego jej przedłużenia, o czym mowa w § 3 ww. rozporządzenia. O ile zatem technik farmaceutyczny posiada udokumentowany dotychczas odbyty staż na podstawie umowy o pracę, ma prawo kontynuować praktykę z zaliczeniem tego okresu.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?
Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego ze zmianami określonymi w § 15-19 tego rozporządzenia. Z § 15 rozporządzenia wynika, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. W podstawie ekwiwalentu uwzględnia się także zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc oraz składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (§ 16 i 17 rozporządzenia). Z uwagi na istotę ekwiwalentu, który wypłaca się za niewykorzystany w całości lub w części urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku zmiany w ostatnim miesiącu zatrudnienia wysokości i wymiaru, etatu ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia. Współczynnik ekwiwalentu, o którym mowa w § 18 i 19 rozporządzenia powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia.

Czy na recepcie musi znajdować się numer telefonu lekarza?
W art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wymieniono dane, jakie powinny znaleźć się na recepcie odnośnie do osoby ją wystawiającej albo wystawiającej jej odpis. W przypadku lekarza należą do nich: imię lub imiona i nazwisko lekarza, kwalifikacje zawodowe, w tym posiadany tytuł zawodowy, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu oraz podpis. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept lekarskich (dalej: rozporządzenie w sprawie recept), zgodnie z którym recepta w postaci papierowej może zostać zrealizowana pomimo braku numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Osoba wydająca lek przyjmuje wówczas, że wystarczający jest numer telefonu zawarty w danych świadczeniodawcy (nadruk, pieczątka lub naklejka przymocowana do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty). Do realizacji recepty nie jest wymagany zatem numer osobistego telefonu do lekarza.

Strony: 1 2