Zapytaj eksperta

 5 minut

farmaceutka i farmaceuta układaja leki w szufladach aptecznych

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca może obniżyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który z przerwami, ale w sumie przez okres 30 dni był nieobecny w pracy i ma nieusprawiedliwione nieobecności?
Z treści art. 1552 k.p. wynika, że pracownikowi, który był nieobecny w pracy przez okres co najmniej 1 miesiąca (za miesiąc uważa się 30 dni) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, obniża się proporcjonalnie wymiar przysługującego mu za dany rok kalendarzowy urlopu wypoczynkowego. Proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu oznacza, że za każdy miesiąc objęty okresem niewykonywania pracy wymiar urlopu ulega obniżeniu o 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Warunkiem zastosowania omawianego przepisu jest ponadto powrót pracownika do pracy w ciągu roku kalendarzowego po jego okresie nieobecności. Wątpliwości natomiast dotyczą tego, czy pojedyncze nieobecności trwające krócej niż 1 miesiąc, przerywane okresami świadczenia pracy, należy sumować i dokonywać pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdyby trwały łącznie 1 miesiąc lub dłużej. Przeważa pogląd, że pojedyncze okresy nieobecności sumuje się, traktując każde 30 dni nieobecności jak 1 miesiąc.

Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailem? Czy konieczny jest podpis elektroniczny? Od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia?
Zgodnie z art. 30 §3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Wymóg  zachowania formy pisemnej, o którym mowa w art. 30 §3 k.p., jest spełniony też, gdy wypowiedzenie przesłane mailem zawiera podpis elektroniczny (art. 78 k.c.). W przypadku zaś, gdy wypowiedzenie zostanie wysłane e-mailem, który nie został zaopatrzony w podpis elektroniczny, odwołać będzie się trzeba na mocy art. 300 k.p. do odpowiednich przepisów k.c. Należy mieć bowiem na względzie, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę jest oświadczeniem woli. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być natomiast wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej – a więc w formie e-maila (art. 60 k.c.). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że każde oświadczenie woli strony stosunku pracy o jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, niezależnie od tego, czy zachowana została jego poprawna forma czy nie, będzie skuteczne (chociaż wadliwe) i może spowodować ustanie stosunku pracy. Stanowisko to potwierdził SN w wyroku z dnia 7.10.2008 r. sygn. II PK 56/08. W jednym i drugim przypadku (e mail bez podpisu elektronicznego i z podpisem elektronicznym) okres wypowiedzenia rozpocznie się od daty, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doszło do drugiej strony stosunku pracy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.), a zakończy na zasadach określonych w art. 30 §21 k.p., który stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Strony: 1 2