Zapytaj eksperta

 7 minut

R E K L A M A
518 FP baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat?
Zgodnie z art. 1011 § 1 k.p. w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
Ww. przepis nie uzależnia jednak możliwości zawarcia umowy o zakazie konkurencji od wymiaru czasu pracy ani rodzaju wykonywanej pracy. Tym samym nie ma przeszkód prawnych, aby z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. pół etatu, ćwierć etatu) zawrzeć umowę o zakazie konkurencji.

Mam następujące pytanie: czy dzień wolny za pracę w sobotę pracodawca może oddać pracownikowi wcześniej?
Co do zasady, udzielenie dnia wolnego za pracę wykonywaną w sobotę w sytuacji, gdy zgodnie  z regulaminem pracy jest ona dniem wolnym dla pracownika, powinno nastąpić po dniu wykonania pracy. Z treści art. 1513 k.p. wynika, iż pracownikowi, który ze względu na okoliczności, których nie można zaplanować (np. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej czy też szczególna potrzeba pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Dopiero zatem zaistnienie określonej okoliczności uzasadnia udzielenie dnia wolnego. Wcześniejsze wyznaczenie dnia wolnego za pracę, która będzie wykonana w sobotę, powinno następować jedynie wyjątkowo, np. gdy pracodawca nie może zrekompensować pracownikowi pracy w dniu wolnym w późniejszym terminie bądź okolicznościami związanymi z pracownikiem i jego decyzją w tym zakresie.

Strony: 1 2 3