Zapytaj eksperta

 3 minuty

R E K L A M A
518 FP baner

Podpisałam umowę-zlecenie. Jej realizację miałam rozpocząć za 11 dni. Tymczasem otrzymałam bardziej atrakcyjną ofertę pracy, gdzie zaoferowano mi etat. Aktualnie zależy mi na jak najszybszym złożeniu wypowiedzenia pierwszej umowy cywilnoprawnej. Jak tego dokonać, by nie narazić się na nieprzyjemności i ewentualne konsekwencje karne?
Zgodnie z art. 746 § 2 k.c. przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Okres wypowiedzenia zawartej przez Panią umowy, w świetle art. 61 § 1 k.c. rozpocznie się z chwilą, gdy Pani oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy cywilnoprawnej dojdzie do dającego zlecenie w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią. W praktyce będzie to data odbioru przez zleceniodawcę przesyłki listowej nadanej drogą pocztową bądź potwierdzenie przyjęcia przy osobistym doręczeniu (zalecane w omawianym przypadku). Przepis art. 746 § 2 k.c. stanowi także, iż przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Mamy do czynienia zatem nie z konsekwencjami karnymi, a ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą. Aby jednak dochodzić odszkodowania zleceniodawca musiałby udowodnić wystąpienie szkody i związek przyczynowy pomiędzy wypowiedzeniem umowy z tą szkodą.

Czy od nagrody bądź premii przyznanej pracownicy przebywającej obecnie na urlopie macierzyńskim trzeba naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
Nie. W razie, gdy pracodawca wypłaca pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim nagrodę bądź premię, do której prawo przysługuje za okres przebywania na urlopie macierzyńskim (nie zaś za okres wykonywania pracy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego), to wówczas nagroda (premia) nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, iż pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.), tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, osoba go pobierająca nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 6 u.s.u.s. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi też, w świetle art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.