Zapytaj eksperta

 5 minut

Czy przepisy dopuszczają możliwość zatrudnienia na tzw. zastępstwo byłego pracownika? Interesuje mnie również inny wariant – otóż chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest również zawarcie umowy na zastępstwo po dwóch umowach na czas określony i czy przypadkiem taka umowa nie staje się wówczas umową na czas nieokreślony?
Przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu zatrudnienia na tzw. zastępstwo byłego pracownika. Dotyczy to zarówno byłego pracownika, z którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, jak i w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Możliwe jest także zawarcie umowy na zastępstwo po dwóch umowach na czas określony. Zastosowanie powyższej konstrukcji nie powoduje, że umowa na zastępstwo staje się umową na czas nieokreślony. Stosownie do art. 251 §1 k.p., zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Ustawodawca przy tym wyraźnie wskazał (art. 251 §3 k.p.), iż do ww. umów na czas określony nie zaliczamy umów o zastępstwo.

Czy prawdą jest, że jeżeli technik farmacji przerwie dwuletni staż na okres dłuższy niż 6 miesięcy, musi go rozpoczynać od początku?
Obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego i rozporządzenia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego nie zawierają w tym zakresie regulacji. Przepisy ww. rozporządzenia (§3 ust. 2) regulują natomiast kwestię przedłużenia praktyki w niektórych przypadkach wprowadzając maksymalny okres przerwy, np. w odniesieniu do urlopu bezpłatnego (3 miesiące) czy też urlopu wychowawczego (1 rok). Przyjęcie takiej konstrukcji wskazuje, że przerwa w odbywaniu praktyki w ramach zawartej umowy z pracodawcą nie może być dowolna. Niemniej jednak w przepisach nie przewidziano konieczności rozpoczynania od początku praktyki z powodu jej przerwania na określony okres (np. z powodu rozwiązania umowy w poprzedniej aptece, likwidacji apteki). O ile zatem technik farmaceutyczny posiada udokumentowany dotychczas odbyty staż na podstawie umowy o pracę, powinien móc kontynuować praktykę z zaliczeniem tego okresu.

Strony: 1 2