Zapytaj eksperta

 9 minut

autor: Bartłomiej Kochlewski
adwokat z kancelarii Pietrzak, Siekierzyński, Bogen, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Czy w sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy o pracę kończy się 28 czerwca, a nowa umowa zaczyna się 1 lipca, zachowana zostaje ciągłość pracy? Czy przypadkiem nie będę narażona z tego powodu na jakieś straty?
Nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą od dnia 1 lipca, w przypadku, gdy poprzednia umowa o pracę została rozwiązana z dniem 28 czerwca, nie spowoduje żadnych strat, gdyż jest to przerwa krótsza niż 30 dni, a tylko tak długa przerwa powoduje utratę prawa do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. Dwudniowa przerwa w zatrudnieniu nie będzie miała również znaczenia dla przysługującego pracownikowi urlopu czy jego wymiaru, bo wlicza się do niego okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Krótka, dwudniowa przerwa w zatrudnieniu nie będzie miała także istotnego znaczenia w przypadku ewentualnego ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek ten przysługuje (oprócz spełnienia innych przesłanek) osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 30 dni).

Czy jeśli ustnie poinformuję mojego przełożonego o chęci skorzystania z przysługującego mi urlopu wychowawczego, uchroni mnie to przed wręczeniem mi wypowiedzenia umowy o pracę?
Niestety nie. Pracownik, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem przewidywanego okresu tego urlopu (§ 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego). Forma pisemna wniosku jest obowiązkowa. Pracodawca nie ma podstaw do rozpatrywania ustnego wniosku pracownika. Pisemny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien wskazywać: datę rozpoczęcia urlopu wychowawczego, okres jego trwania (datę zakończenia), okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik musi dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Pracownikowi, któremu przysługuje prawo do urlopu wychowawczego i który złożył wniosek, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu wychowawczego w terminie i na okres wskazany we wniosku.

Strony: 1 2 3 4