Zapytaj eksperta

 7 minut

Jestem technikiem farmaceutycznym. Szkołę ukończyłem w 2003 r. Niestety, z różnych przyczyn życiowych do tej pory nie odbyłem stażu w aptece. Czy w związku z tym utraciłem już swoje uprawnienia zawodowe? Czy rzecz uległa już przedawnieniu, czy też mam jeszcze szansę pracować w aptece otwartej?
Uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego powoduje, że osoba ta nabywa stosowne wykształcenie. Warunkiem rozpoczęcia pracy w aptece jako technik farmacji jest odbycie dwuletniego stażu. Przepisy nie regulują jednak kwestii, w jakim momencie absolwent powinien podjąć ów wymagany przepisami staż. Należy zatem przyjąć, że od momentu ukończenia szkoły staż można podjąć w dowolnym czasie.

Zatrudniam w swojej aptece technika farmaceutycznego na 1/2 etatu. Teraz chcę zwiększyć wymiar jego zatrudnienia do pełnego wymiaru. Czy powinnam o tym fakcie poinformować nadzór farmaceutyczny i Narodowy Fundusz Zdrowia?
Zatrudnienie technika farmacji w aptece reguluje Prawo farmaceutyczne oraz Kodeks Pracy. Żadna z tych ustaw nie formułuje obowiązku, w myśl którego zwiększając wymiar zatrudnienia technika farmacji właściciel apteki musiałby poinformować o tym fakcie NFZ czy też nadzór farmaceutyczny.

Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego?
Pracodawca nie musi wpisywać w świadectwie pracy dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, gdyż zgodnie z art. 97 § 2 K.P. w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zgodnie ze wzorem świadectwa pracy załączonym do rozporządzenia w ust. 4 pkt. 9 do świadectwa pracy wpisuje się informację o wykorzystaniu dodatkowego urlopu, przy czym pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy. Urlop macierzyński (obligatoryjny i dodatkowy) oraz rodzicielski przysługują każdemu pracownikowi w związku z urodzeniem dziecka nie są zatem urlopami dodatkowymi. Nie ma więc konieczności wykazywania ich w świadectwie pracy.

Strony: 1 2