Zapytaj eksperta

 3 minuty

autor: mecenas Bartłomiej Kochlewski
adwokat z kancelarii Pietrzak, Siekierzyński, Bogen, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Kiedy pracownikowi należy się odprawa za zwolnienie z pracy?
Przepisy dotyczące odpraw za zwolnienie z pracy zawarte są w Ustawie z 13 marca 2003 r. szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z nimi odprawa z pracy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zarówno na czas określony jak i nieokreślony. Warunkiem jest zwolnienie pracownika z przyczyn nie leżących po jego stronie, lecz po stronie pracodawcy. Jednocześnie pracodawca musi zatrudniać przynajmniej 20 osób. Gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, odprawy z pracy zależą od jego dobrej woli. Odprawa przysługuje pracownikowi, kiedy ustanie stosunku pracy nastąpiło na mocy wypowiedzenia wręczonego pracownikowi przez pracodawcę lub porozumienia stron. O odprawę może również ubiegać się ten pracownik, któremu pracodawca wypowiedział warunki pracy lub płacy, a pracownik nie przyjął nowych warunków. Odprawa zostaje wypłacona pracownikowi w formie pieniężnej, a jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia pracownika. Wysokość odprawy to: jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało krócej niż 2 lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 2 lata, ale nie dłużej niż 8 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało dłużej niż 8 lat. Z kolei wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Czy lekarzowi wolno informować o promocjach w aptekach? Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem?
Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarzowi nie wolno wykorzystywać wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy. Jednocześnie trzeba zauważyć, że tego typu działania mogą być odebrane jako forma reklamy apteki, której ustawodawca wyraźnie zakazuje w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Jako reklamę traktuje się bowiem każdą formę zachęty skierowaną do odbiorców zmierzającą do nabycia oferowanych przez aptekę produktów. Zatem takie zachowanie lekarza byłoby niezgodne z zasadami etyki lekarskiej i przepisami prawa farmaceutycznego.