Zapytaj eksperta

 7 minut

 

Jak długo swą ważność zachowuje egzamin na technika farmacji, przy założeniu, że:
a) podjęto staż, który został jednak przerwany;
b) w ogóle nie rozpoczęto stażu.


Uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego powoduje, że osoba ta uzyskuje wykształcenie technika farmaceutycznego. Przepisy nie regulują kwestii, w jakim momencie absolwent powinien podjąć wymagany przepisami staż. Oznacza to, że od momentu ukończenia szkoły staż można podjąć w dowolnym czasie. Jednak warunkiem rozpoczęcia pracy w aptece jako technik farmacji jest odbycie właśnie wskazanego dwuletniego stażu. Gdy absolwent studiów podejmie staż i musi go przerwać, czas trwania 2-letniej praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:

1) pracy w niepełnym wymiarze czasu,

2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu Pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,

3) urlopu macierzyńskiego,

4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,

6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,

7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

Wówczas przedłużenie czasu trwania praktyki obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.

 

Czy umieszczenie na samochodzie samoprzylepnego plakatu z informacjami na temat adresu apteki, godzin otwarcia i numerami telefonów do apteki może być odebrane przez nadzór farmaceutyczny jako reklama placówki?

Zgodnie z art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nad przestrzeganiem tych przepisów nadzór sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Przedsiębiorca prowadzący aptekę musi liczyć się z możliwością nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 50 tys. zł, jeżeli wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. Jednak zgodnie z art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego reklamy nie stanowi informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego umieszczana na nośnikach informacyjnych typu kierunkowskazy, tablice etc. W przepisach nie wskazano możliwości podawania numerów telefonów. Mowa jest jedynie o lokalizacji i godzinach pracy. Ponieważ ustawodawca wymienił elementy, które mogą być wskazane w informacji i nie znalazły się tam numery telefonów, umieszczanie ich na plakacie może zostać odebrane jako zabroniony element reklamy placówki aptecznej.

 

Czy udostępniając pacjentom mojej apteki ciśnieniomierz do samodzielnego pomiaru w części ekspedycyjnej łamię prawo, czy nie? W publikacjach znajduję różne interpretacje stosownych przepisów na ten temat.

Kwestia wystawiania aparatu do mierzenia ciśnienia budziła wiele kontrowersji i była przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 11 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. II GSK 1365/10 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0CD67DD23F) orzekł, że: „Apteka ogólnodostępna jako placówka ochrony zdrowia może posiadać ciśnieniomierz do dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego przez jej klientów”. Taka interpretacja art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.), w którym ustawodawca określając zakres działania apteki użył wyrażenia „w szczególności”, pozostaje w zgodzie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. Można z niego wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa, dopuszczający możliwość dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptece ogólnodostępnej. Tym samym stwierdzono nieważność decyzji organów administracji niższych instancji w tej sprawie. Zdaniem NSA, apteka ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia, może posiadać ciśnieniomierz do dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego przez jej pacjentów. Sąd uznał także, iż przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie stanowią podstawy prawnej zakazu wystawienia ciśnieniomierza do użytku klientom apteki.

 

Byłabym niezmiernie wdzięczna za obliczenie mojego obecnego stażu pracy:
1. Przez 3 miesiące pracowałam na pełen etat na umowę o pracę.
2. Następnie przez 8 miesięcy na umowę zlecenie, przy wymiarze godzin identycznym, jak w przypadku etatu.
3. Potem znów umowa o pracę, tym razem przez 19 miesięcy.
Czy praca na umowę zlecenie jest honorowana i doliczana do stażu, gdybym w przyszłości chciała zabiegać o posadę kierownika apteki?


Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, że staż pracy to pojęcie rozumiane w różny sposób na kanwie przepisów prawa pracy oraz przepisów prawa farmaceutycznego. W tym wypadku znaczenie mają przepisy prawa farmaceutycznego. Zgodnie z nimi do stażu niezbędnego do objęcia stanowiska kierownika apteki wlicza się zarówno pracę na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, o ile jest to umowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie wlicza się natomiast urlopów: macierzyńskiego, wychowawczego bądź innych okresów pobierania zasiłków chorobowych czy dla bezrobotnych (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który przez przepisy Kodeksu Pracy traktowany jest na równi ze świadczeniem pracy). Przepisy Kodeksu Pracy zaliczają te okresy do stażu, ale tylko takiego, od którego zależą uprawnienia dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego czy wysokości nagrody jubileuszowej, nie zaś do stażu pracy wymaganego do nabycia uprawnień zawodowych. Świadczenie pracy wymagane do zaliczenia stażu powinno odbywać się na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę (przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy). Oznacza to, że w Pani wypadku staż pracy wynosi 2,5 roku, o ile każda z umów była zawierana na pełny wymiar czasu pracy (8 godzin).

 

Czy kierownik apteki w czasie urlopu wypoczynkowego ma prawo zatrudnić się na zastępstwo w innej aptece, np. na umowę zlecenie?


Co do zasady urlop wypoczynkowy to uprawnienie pracownika, które może zostać przez niego wykorzystane w dowolny sposób, włączając w to możliwość podjęcia pracy u innego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że kierownik apteki może pełnić tę funkcję tylko w jednej aptece. Bycie na urlopie wypoczynkowym nie zwalnia go z tej funkcji w swojej macierzystej aptece. Oznacza to, że kierownik apteki może podjąć pracę w innej placówce w czasie urlopu wypoczynkowego jako szeregowy pracownik apteki, ale nie jako jej kierownik. Jeżeli jednak kierownik apteki ma podpisany z pracodawcą zakaz konkurencji wynikający z art. 101 Kodeksu Pracy, to nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie (w tym zlecenia) na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

autor: mec. Bartłomiej Kochlewski
prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej