Wywiad z Przewodniczącą Okręgowego Sądu Aptekarskiego

 8 minut

Coraz częściej spotykacie się Państwo z pacjentem roszczeniowym. Jak sobie powinien radzić farmaceuta w takiej sytuacji? Gdzie ma kierować sprawę, by nie zanadto ucierpiał?

Dzisiaj już nie wystarczą same przeprosiny. Coraz częściej zdarza się, że pacjent zgłasza Inspektorowi Farmaceutycznemu każdą pomyłkę, jaka miała miejsce przy wydaniu leku. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy szybko wymienimy dany preparat na prawidłowy albo pacjent sam się zorientuje i go nie zastosuje. Inspektor jest zobowiązany do sprawdzenia takiego przypadku i wysyła do apteki tzw. kontrolę doraźną. Raport pokontrolny wysyłany jest do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a ten wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli uzyskał wiarygodną informację uzasadniającą podejrzenie, że miało miejsce przewinienie zawodowe (Dz. U. Nr 65, poz. 612 roz. 4 par. 19.1).

Ile takich spraw wpływa średnio do rozpatrzenia?

Około dwóch na miesiąc. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia farmaceucie zarzutów, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie farmaceucie i przesłuchuje go na ich okoliczność.

Ile czasu trwa postępowanie wyjaśniające?

Powinno się zakończyć w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia o popełnieniu przewinienia zawodowego.

Kiedy sprawa trafia do Sądu Aptekarskiego?

Jeżeli wynik postępowania potwierdza zasadność zarzutów, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej sporządza wniosek o ukaranie i kieruje z aktami sprawy do sądu aptekarskiego. O tym fakcie zawiadamia pokrzywdzonego, czyli pacjenta, który złożył skargę, obwinionego i Okręgową Radę Aptekarską. Zarówno Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, jak i Sąd Aptekarski, zobowiązani są zbadać i uwzględnić okoliczności przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść farmaceuty. Członkowie sądów, oceniając całokształt zebranych dowodów, orzekają na podstawie swojego przekonania. Są niezawiśli i podlegają ustawom oraz zasadom etyki i deontologii, czyli w poczuciu zasad zawodowej powinności. Czuwają też nad tym, by farmaceuci, których dotyczy postępowanie, nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa. Udzielają przy tym niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Czy farmaceuta może odmówić składania zeznań?

Farmaceucie, którego dotyczy postępowanie, przysługuje prawo odmowy złożenia wyjaśnień oraz prawo odmowy udzielania odpowiedzi na pytania. Natomiast należy mu umożliwić złożenie wszystkich wyjaśnień, które uważa za istotne dla sprawy.

Czy zdarza się, że aptekarz nie przychodzi na spotkania z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej?

Obwinieni farmaceuci rzadko nie stawiają się na przesłuchania. Jeżeli jest to uporczywe uchylanie się – możemy poprosić o pomoc organy ścigania, np. policję. Nie słyszałam, by w którejś z Izb z tego skorzystano.

Strony: 1 2 3