Wysłanie niezaszyfrowanych odcinków list płac na służbowe e-maile

 2 minuty

„Czy można wysyłać niezaszyfrowane odcinki list płac na służbowe e-maile pracowników?”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.

Z powyższego wynika, że jeżeli w przyjętej u danego pracodawcy polityce zarządzania systemami teleinformatycznymi znajdą się rozwiązania zapewniające ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych* niezaszyfrowanych dokumentów, tj. w tym przypadku odcinków listy płac, to nie ma regulacji zakazujących tego typu działań. Istotne jest to, aby osoby nieupoważnione nie posiadały dostępu do poczty elektronicznej pracownika.

* Zgodnie z zasadą integralności i poufności określoną w art. 5 ust. 1 lit. f RODO