Wybór formuły prawno-organizacyjnej

 6 minut

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Wątpliwości pojawiają się np. wówczas, gdy farmaceuta zechce np. dokonać sprzedaży apteki, bądź przekazać rodzinny biznes dzieciom. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zezwolenia na prowadzenie apteki wydawane są imiennie na właściciela. Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej – zezwolenie jest wydawane imiennie na wspólników spółki cywilnej. Dlaczego? Otóż spółka cywilna nie ma zdolności prawnej i jako taka nie może być wskazana w zezwoleniu (uchwała NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., II GSP 6/08). W konsekwencji farmaceuta będzie mógł sprzedać lub przekazać jedynie poszczególne składniki majątkowe prowadzonej apteki. Zezwolenie jednakże nie będzie podlegać ww. obrotowi cywilnoprawnemu.

Potencjalne komplikacje wynikające z prowadzenia apteki w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź formie spółki cywilnej mogą być następujące:

  • pełna odpowiedzialność finansowa za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem apteki, która oznacza, iż roszczenia mogą być dochodzone przez wierzyciela nie tylko z majątku zarejestrowanej firmy, ale także z majątku prywatnego,
  • odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki lub wspólników, wynikające z działalności spółki cywilnej,
  • konieczność uzyskania przez nowego nabywcę apteki zezwolenia na jej prowadzenie, a więc uruchomienie pełnej procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stosownej decyzji i związanej z nią odpłatnością, tj. 8400 zł za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub 4200 zł za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki (np. w przypadku, gdy wystąpią zmiany w składzie osobowym spółki cywilnej, gdy w miejsce „dotychczasowego” wspólnika wstąpi „nowy” wspólnik),
  • konieczność uzyskania nowego zezwolenia może się wiązać z potrzebą poniesienia dodatkowych wydatków w związku z adaptacją lokalu przeznaczonego na prowadzenie apteki do najnowszych wymogów techniczno-sanitarnych.

Strony: 1 2 3 4