Strategia i jej wpływ na działalność operacyjną apteki

 4 minuty

Dynamiczne otoczenie, w szczególności zaś globalizacja oraz rosnąca konkurencja wymusza na wszystkich podmiotach rynkowych zmianę stosowanych koncepcji zarządzania. Muszą one uświadomić sobie, że dobra sytuacja finansowa w chwili obecnej nie stanowi gwarancji sukcesu w przyszłości. A przecież to właśnie perspektywa długookresowa jest celem!

Po co komu strategia?

Podejście operacyjne ustępuje zatem miejsce spojrzeniu strategicznemu. Konieczne staje się nieustanne dostosowanie się do wymagań otoczenia, klientów, konkurencji, postępu technologicznego jak i samej jednostki. Apteka, podobnie jak każda inna jednostka funkcjonująca na rynku, musi skupić się na określeniu i późniejszej implementacji opracowanej strategii. Aby skutecznie funkcjonować musi ona formułować swoje cele długookresowe, a także określać działania i sposoby zmierzające do ich realizacji, uwzględniając szanse i zagrożenia ich spełniania.

Strategia – czyli właściwie co?

Termin „strategia” wywodzi się z języka greckiego i związany jest z tematyką wojskową (strategos – dowódca wojskowy, członek rady wojennej).

W odniesieniu do rzeczywistości gospodarczej strategia określona być może jako kierunek i zakres działań, które powinny zostać podjęte w długim okresie, tak aby osiągnąć założone cele i zyskać przewagę konkurencyjną. Tym samym wybór strategii jest decyzją warunkująca działalność na lata, skutkując określonymi konsekwencjami.

Ważne, aby opracowanie strategicznych założeń było przemyślane i gruntownie przeanalizowane, a działania wykonywane po jej wdrożeniu – konsekwentne. Przedsiębiorstwo może jedynie wyciągać wnioski z podjętych decyzji, nie ma już jednak sposobności by wrócić do punktu wyjścia i zacząć od nowa. Rozważania typu: „co by było gdyby…” nie wnoszą wartości dodanej, a zabierają jedynie czas i wysiłek, który poświęcony być powinien na aktualizacje i modyfikacje. Pamiętajmy, że każda podjęta decyzja obarczona jest ryzykiem, nie ma jednak możliwości by w chwili jej podjęcia stwierdzić z całkowitą pewnością, który wybór będzie dla jednostki najkorzystniejszy.

Przetrwanie i rozwój

W dłuższej perspektywie konsekwentna realizacja przemyślanej i odpowiednio dobranej strategii skutkować powinna, po pierwsze – przetrwaniem, po drugie – rozwojem (otoczenie się zmienia, więc jednostka musi na te zmiany reagować – stojąc, cofamy się). Co ważne, myślenie strategiczne powinny charakteryzować takie cechy jak ciągłość oraz dynamika. Jest to nieprzerwany i niekończący się proces, który dynamicznie reaguje na zmiany w otoczeniu zewnętrznym jak i potencjał samej organizacji, z drugiej zaś strony łączy mocne strony organizacji (czynniki jej przewagi konkurencyjnej) z szansami pojawiającymi się wokół. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwo powinno zmieniać strategię z dnia na dzień – ważne jest by tak sformułować strategię, żeby była ona stała i adekwatna do założeń w długim okresie, tylko w ten sposób zapewni ona realizację zamierzeń. W końcu, tylko zidentyfikowane cele mogą zostać poddane pomiarowi a następnie ocenie… bez uświadomienia sobie dokąd zmierzamy, nie ma możliwości sprawdzenia czy jesteśmy o krok bliżej czy może wręcz przeciwnie, dryfujemy działając z dnia na dzień, licząc, że się uda, trochę przypadkiem.