Recepty z uprawnieniem DZ i 65+

 2 minuty

recepty-z-uprawnieniem-DZ-65+

„Kto jest uprawniony do wypisywania recept z uprawnieniem DZ i 65+? Według ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych[1] tylko lekarz i pielęgniarka POZ oraz lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę pro auctore, pro familiae. Tymczasem co innego wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 września 2023 r.”

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[2] recepty z uprawnieniem DZ i 65+ wystawia lekarz lub pielęgniarka POZ albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa (recepty pro auctore i pro familiae). Z kolei w ust. 2 ww. przepisu uprawnienie do wystawiania tego typu recept (recepty tylko w formie elektronicznej) przewidziano także dla:

  • lekarza lub pielęgniarki udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach[3];
  • lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a tej ustawy – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Obowiązujące przepisy nie przyznają przedmiotowego uprawnienia innym podmiotom (katalog zamknięty). To osoba wystawiająca receptę ponosi za każdym razem odpowiedzialność za ewentualne przekroczenie uprawnień.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2023 r. poz. 1733.
2. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm. dalej: ustawa o świadczeniach.
3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia.