Premia jako motywator

 7 minut

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Czym jest premia, że ma tak istotny wpływ na motywację? Formalnie premią określa się czynnik płacowy stanowiący składnik wynagrodzenia przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej. Premia powinna być uzależniona od spełnienia określonych wymogów pracodawcy – pogląd ten uzyskał wsparcie w postaci orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1983 r. III PZP 25/83, w którym stwierdza się, że premia jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownik nabywa prawo wówczas, gdy spełni warunki premiowania. Zasada ta podważa podstawy funkcjonowania tzw. premii uznaniowej.

Zasady i warunki premiowania są ustalone w regulaminach premiowania, które zazwyczaj stanowią główne załączniki do regulaminu wynagradzania (lub w większych jednostkach do układu pracy). Dlatego tak istotny jest odpowiednio skonstruowany i prowadzony system polityki płacowej, w tym system premiowania, który poprzez pobudzenie motywacji i zaangażowania z jednej strony dyscyplinuje pracowników, narzucając im pożądane postawy i standardy efektywności, z drugiej natomiast umożliwia obiektywizację oceny ich pracy. Pamiętajmy, że główną przesłanką stosowania premii powinno być wzmocnienie motywacji pracowników do osiągania konkretnych celów, a płaca jest klasycznym motywatorem!

Z obserwacji poczynionych przez psychologów pracy wynika, iż pracownicy chcąc wiązać się z pracodawcą, największą wagę przywiązują do wynagrodzenia. Jest to wynikiem tzw. wielopłaszczyznowej motywacji wynikającej np. z zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jak również perspektywy spożytkowania wynagrodzenia na realizację np. swoich marzeń czy zainteresowań. Wypracowanie dobrego sposobu wynagradzania i premiowania pracowników to trudne zadanie. Powinno ono realizować zarówno interes firmy jak i pracownika i całego zespołu. Od jego skuteczności zależy sukces firmy.