Praktykant w aptece

 2 minuty

Zawód aptekarski to zawód dużej odpowiedzialności oraz zaufania społecznego. Obowiązująca tu zasada „Salus aegroti suprema lex esto”, czyli „dobro chorego najwyższym prawem”, powinna towarzyszyć każdemu aptekarzowi przez całe jego zawodowe życie.

Pryncypia na początek

Od znajomości tej zasady powinien rozpoczynać swoją pracę każdy stażysta. Zadaniem właściciela lub kierownika apteki jest takie pokierowanie nim, by poznał fachową stronę wykonywanego zawodu oraz pryncypia ujęte w Kodeksie Etyki Zawodowej. Bez odbycia stażu nie jest bowiem możliwe otrzymanie prawa wykonywania zawodu, wiążącego się z wzięciem osobistej odpowiedzialności za wszystkie wykonywane przez siebie prace w aptece.

Listy aptek – praktyki

W wydziałach farmaceutycznych AM znajdują się listy aptek, które przyjmują absolwentów na staż. Praktyka poprzedzona jest wcześniejszą rozmową z farmaceutą, który podejmuje się sprawowania opieki oraz wystawienia świadectwa odbycia praktyki. Jeśli farmaceuta ma jakieś wątpliwości co do osoby absolwenta (np. nie wzbudza on zaufania), ma prawo odmówić.

Co może praktykant

Praktykant może wykonywać w aptece tylko określony rodzaj prac, np: przyjmowanie dostawy, sprawdzanie daty ważności leków, metkowanie, czy układanie ich w szafkach. W okresie urlopowym praktykant nie stanowi fachowej pomocy w aptece. Nie wolno mu zastępować farmaceuty w pracy oraz wykonywać zamiast niego jego obowiązków. Za popełnione przez praktykanta błędy odpowiada jego opiekun – farmaceuta.