Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

 7 minut

Kodeks pracy o obowiązkach pracodawcy

autor: mgr farm. MACIEJ KARBOWIAK
prezes firmy doradczej „New Concept”, specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Regulacje dotyczące obowiązków pracodawcy względem pracownika (a także pracownika względem pracodawcy) znajdziemy w rozdziale pierwszym, działu czwartego Kodeksu Pracy. Wiadomo, że w dużych firmach pracodawcy posiadają wyspecjalizowane komórki organizacyjne, najczęściej w obrębie działów kadr, które w imieniu pracodawcy sprawują pieczę nad prawidłowością realizacji przepisów w tym zakresie.

W aptekach indywidualnych obowiązek ten spoczywa najczęściej na właścicielu/kierowniku placówki, czyli jednostki organizacyjnej, jaką formalnie jest apteka. Z powyższego wynika zatem, że każdy pracodawca winien m.in. prowadzić pełną dokumentację, w tym akta osobowe pracownika, które będą zgodne z wymogami formalnymi. Oczywiście dokumentacja taka powstaje na etapie zatrudnienia pracownika. Dlatego też postaram się Państwu przypomnieć o dwóch fundamentalnych obowiązkach względem pracowników, bez których pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy – o badaniach profilaktycznych i szkoleniu BHP.

Badania profilaktyczne

Zanim pracownik zostanie formalnie przyjęty do pracy, podlega badaniom lekarskim. Badania wstępne do pracy przeprowadzone muszą być przed przyjęciem pracownika do pracy, zatem wykonywane są poza czasem pracy.

Należy pamiętać, że nie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Co więcej, zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z zakresu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy). Badania profilaktyczne mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy.

W ramach badań lekarskich do pracy wyróżnia się:

– badania wstępne do pracy,

– badania okresowe,

– badania kontrolne.

Strony: 1 2 3