Normy sztucznego oświetlenia w aptece

 2 minuty

„Jestem właścicielem apteki. Chciałbym zapytać, czy istnieją jakieś przepisy, które określają wymagane wartości natężenia sztucznego oświetlenia dla apteki? Wiem, że w przypadku np. branż produkcyjnych istnieją takie normy w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy w zależności od precyzji wykonywanych przy nich czynności: np. dla hal produkcyjnych, hal magazynowych, korytarzy, dla pracy wykonywanej przy monitorach ekranowych etc. A co z aptekami?”

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

Normą, do której odnosi się przywołany przepis, jest PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Zastąpiła ona poprzednią normę regulującą wymagania względem oświetlenia, tj. PN-84/E-02033.

Jak słusznie wskazano w pytaniu, w przypadku np. branż produkcyjnych istnieją ściśle określone wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych stanowisk pracy w zależności od precyzji wykonywanych w nich czynności. Powyższe dotyczy również aptek (patrz: tabele poniżej).

Tabela1: Laboratoria i apteki

normy-sztucznego-oswietlenia-w-aptece-1

Tabela 2: Pokoje odkażania

normy-sztucznego-oswietlenia-w-aptece-2

Z tabeli wynika, że wymagane wartości natężenia sztucznego oświetlenia dla apteki to 300-500 luksów, w zależności od pomieszczenia. Warto dodać, że spełnienie wymogów w przedmiotowym zakresie sprawdza wojewódzki inspektor farmaceutyczny przy odbiorze apteki.

 

* Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie BHP