Farmaceuci zyskali ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym

 6 minut

ochrona-farmaceuta-funkcjonariusz-publiczny

W dniu 12 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty[1]. Nowelizacja wprowadziła zarówno dla farmaceutów jaki i techników farmaceutycznych ochronę należną funkcjonariuszowi publicznemu. Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Ochrona prawna farmaceutów

Co konkretnie stanowi dodany w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty[2] przepis? Zgodnie z art. 35a ww. ustawy farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny[3].

Tym samym farmaceuta podlega ochronie prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, ale tylko w trakcie wykonywania ustawowych obowiązków, tj.:

1. sprawowania opieki farmaceutycznej:

 • prowadzenia konsultacji farmaceutycznych − w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro[4],
 • wykonywania przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta − w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii[5],
 • opracowywania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta − w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej[6],
 • wykonywania badań diagnostycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 ustawy o zawodzie farmaceuty[7] − w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych[8],
 • wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego[9];

2. udzielania usług farmaceutycznych:

 • wydawania z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego − połączone z udzielaniem informacji i porad dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów, środków lub wyrobów medycznych[10],
 • przeprowadzania wywiadu farmaceutycznego[11],
 • udzielania porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności w zakresie wydania właściwego produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem, wydawanego produktu, wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych[12],
 • wykonywania pomiaru ciśnienia krwi[13].

Cel zmiany

Celem zmiany, która weszła w życie, jest poprawa bezpieczeństwa osób wykonujących zawód farmaceuty. Potrzeba ta szczególnie uwidoczniła się w czasie pandemii COVID-19. Farmaceuci w związku z uprawnieniami związanymi z wykonywaniem szczepień, czy też pobieraniem wymazów (testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2) mierzyli się i wciąż mierzą z różnymi problemami ze strony osób korzystających z opieki farmaceutycznej.

W praktyce przedmiotowa ochrona prawna wyraża się w tym, że określone zachowanie sprawcy przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego jest ścigane z urzędu i zagrożone karą surowszą, niż analogiczne zachowanie sprawcy wobec innych podmiotów. Definicję pojęcia funkcjonariusza publicznego znajdziemy w art. 115 § 13 k.k. Określenia kręgu podmiotów, którym przysługuje status funkcjonariusza publicznego, w k.k. dokonano, stosując różne metody (niektórzy zostali wymienieni wprost z nazwy, inni przez wskazanie pełnionych przez nich funkcji czy też z uwagi na zajmowane stanowiska)[14].

Osoba, która nie należy do żadnej z kategorii wskazanych w tym przepisie, nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu – przepisy szczególne mogą gwarantować jej jednak taką ochronę prawną, jaką przewidziano dla funkcjonariuszy publicznych.

Podstawa prawna

W ramach obowiązujących przepisów taką ochronę w odniesieniu do zawodów medycznych przewidują ustawy: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty[15], z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[16], z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej[17], z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym[18]. Gwarantowana tam ochrona przysługuje w ściśle określonych okolicznościach; podczas lub w związku z wykonywaniem konkretnych czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych[19].

Tego typu ochrona prawna na mocy omawianej nowelizacji ustawy o zawodzie farmacji przysługuje również farmaceutom.

Ochrona prawna w praktyce

 • Przyznanie farmaceutom ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu oznacza , że znajdą do nich zastosowanie w szczególności art. 222 § 1, art. 223 § 1, art. 224 § 2 i art. 226 k.k. (naruszenie nietykalności cielesnej, czynna napaść, groźba bezprawna, znieważenie). Przykładowo znieważenie farmaceuty zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a naruszenie nietykalności cielesnej – karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • Ponadto, jak zostało to wskazane na wstępie, ochrona przysługująca funkcjonariuszowi publicznemu, została również przydzielona technikom farmaceutycznym. Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[20] (dodanym w wyniku nowelizacji) technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91 tej ustawy − (np. sporządzanie, wytwarzanie, wydawanie produktów leczniczych), lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w k.k.
 • Reasumując, wprowadzona nowelizacja, zaostrzając sankcje na osoby, które dopuszczają się przestępstw wobec farmaceutów, powinna odnosić skutki prewencyjne.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. poz. 1344.
2. Dalej: ustawa o zawodzie farmaceuty.
3. Dz. U. poz. 1138, dalej: k.k.
4. Art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodzie farmaceuty.
5. Art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o zawodzie farmaceuty.
6. Art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zawodzie farmaceuty.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. poz. 153).
8. Art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o zawodzie farmaceuty.
9. Art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o zawodzie farmaceuty.
10. Art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o zawodzie farmaceuty.
11. Art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy o zawodzie farmaceuty.
12. Art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o zawodzie farmaceuty.
13. Art. 4 ust. 3 pkt 6 ustawy o zawodzie farmaceuty.
14. M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022, art. 115.
15. Dz. U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.
16. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, ze zm.
17. Dz. U. z 2022 r. poz. 552, ze zm.
18. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, ze zm.
19. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2114.
20. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm.