Czy tylko świadectwo pracy poświadcza okresy zatrudnienia?

 2 minuty

kodeina-technik-leki-robione z fenobarbitalem

„Czy okresy zatrudnienia odnośnie ustalenia ogólnego stażu pracy wykazane mogą być tylko świadectwami pracy? Czy może to być np. wpis w starym dowodzie osobistym lub legitymacja ubezpieczeniowa?”

Zgodnie z art. 221 § 1 pkt 6 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[1] pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Tradycyjnym sposobem dokumentowania przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest świadectwo pracy, wydawane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 97 k.p.). Brak jest jednakże racjonalnych podstaw, aby uznać że staż pracy może zostać wykazany jedynie w oparciu o ten dokument. Pracownik niekiedy może pozostawać równolegle zatrudniony u innego pracodawcy i w tej sytuacji nie mógłby udowodnić zatrudnienia świadectwem pracy, skoro wydawane jest ono po ustaniu stosunku pracy.

Wobec powyższego należy przyjąć, że np. za pomocą wpisu w dowodzie osobistym, czy też legitymacji ubezpieczeniowej będzie można wykazać ogólny staż pracy.

Analogiczną funkcję może spełniać zaświadczenie z ZUS o okresach ubezpieczenia, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, legitymacja służbowa, umowa o pracę, pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wydane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy, dokumenty podatkowe, czy też udokumentowane okresy pracy za granicą[2]. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie. W wyroku z dnia z dnia 12 maja 2015 r.[3] Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przy określaniu kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej, należy mieć na względzie to, że dokumentowanie stażu zawodowego i związanych z nim kwalifikacji nie może być opierane wyłącznie na świadectwach pracy i zaświadczeniach z aktualnego miejsca pracy.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm., dalej: k.p.
2. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.
3. II OSK 2429/13.