Ciąża – jak zgodnie z prawem poinformować o niej pracodawcę?

 2 minuty

reprodukcja-kobiety-prawa-ue

„Spodziewam się dziecka. Czy jeśli pracodawca otrzymał moje zwolnienie L4 z oznaczeniem, z którego wynika, że jestem w ciąży, to czy powinnam go jeszcze w jakiś sposób dodatkowo powiadomić o moim stanie?”

Z poinformowaniem pracodawcy o ciąży wiąże się szereg uprawnień przewidzianych przepisami prawa pracy dotyczących przede wszystkim ochrony przed wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 185 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[1] stan ciąży, z formalnego punktu widzenia, powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Świadectwa lekarskie o stanie ciąży wydawane są przez lekarzy według wzoru Mz/L-1, co wynika z § 11 ust 2 w zw. z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy[2].

Przepisy prawa pracy nie przesądzają, jakiej specjalności powinien być lekarz wystawiający świadectwo stwierdzające stan ciąży. Może więc ono pochodzić od jakiegokolwiek lekarza. Co więcej – nie straciło aktualności zapatrywanie wyrażone w judykaturze, zgodnie z którym zaświadczenie lekarskie o ciąży pracownicy, przewidziane w art. 185 § 1 k.p., nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, byleby tylko zostało wydane przez lekarza i stwierdzało fakt (a w razie potrzeby również okres) ciąży pracownicy[3].

Tego typu zaświadczenie będzie wiążące dla pracodawcy. Podobnie za wystarczające i wiążące należy uznać dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego, z którego wynika, że pracownica jest w ciąży. Nie ma obowiązku dodatkowego informowania pracodawcy o swoim stanie.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm., dalej: k.p.
2. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067, ze zm.
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1977 r., I PRN 115/77, OSNCP 1978, Nr 10, poz. 177.