Braki danych na recepcie a realizacja ze zniżką

 1 minuta

raport-9-10

„Czy mogę zrealizować receptę ze zniżką, jeśli podane są na niej tylko imię, nazwisko i adres pacjenta, natomiast brakuje nr pesel?”

Realizacja recepty ze zniżką w przedstawionej sytuacji jest możliwa. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept[1] realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne[2], jest dopuszczalna pod warunkiem określenia numeru PESEL pacjenta na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. poz. 2424, ze zm.
2. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm.