Błąd w sztuce aptekarskiej

 6 minut

Błąd w sztuce aptekarskiej

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czym jest pomyłka potocznie nazywana „błędem w sztuce aptekarskiej”? Wobec braku prawnej definicji tego pojęcia pomocne będzie posiłkowanie się bogatym dorobkiem piśmienniczym związanym z „błędami w sztuce lekarskiej”* . Przenosząc te rozważania na grunt prawa farmaceutycznego, za „błąd w sztuce aptekarskiej” należałoby uznać naruszenie przez farmaceutę zasad ostrożności przy wykonywaniu czynności zawodowych, ocenianych przez pryzmat aktualnych standardów wiedzy farmaceutycznej, posiadanego doświadczenia i stażu pracy.

W świetle art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne można wyróżnić (mimo braku definicji) następujące rodzaje błędów, tj.:

  • w wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (w tym wydania innego leku niż wskazany w recepcie leku, dla którego upłynął termin ważności, wycofanego ze sprzedaży, niezarejestrowanego w Polsce bądź sprzedaży określonych leków bez recepty),
  • w sporządzaniu leków recepturowych i aptecznych,
  • w udzielaniu informacji o lekach.

Błędy w sztuce aptekarskiej możemy również podzielić na błędy formalne (zrealizowanie recepty pomimo niepełnych lub nieczytelnych danych, nieprawidłowa wycena recepty) i błędy zagrażające zdrowiu (wydanie mniejszej lub większej dawki leku, niewłaściwego zamiennika, np. leków silniej działających).

Oceniając, czy doszło do błędu w sztuce aptekarskiej, należy odwołać się też do Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który stanowi m.in., iż każda pomyłka merytoryczna popełniona podczas czynności zawodowych aptekarza musi być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej skutkom. Postępowanie farmaceuty po wykryciu błędu będzie miało istotne znaczenie przy określaniu zakresu jego odpowiedzialności. Przy błędach natury formalnej do ich naprawy wystarczy zazwyczaj korekta nieprawidłowych danych. Kontakt z pacjentem wskazany jest natomiast w przypadku niekorzystnej dla niego wyceny recepty.

Strony: 1 2 3