Zwolnienie z pracy przez Internet

 2 minuty

farmaceuta przed monitorem komputera

„Czy możliwe jest zwolnienie z pracy pracownika za pośrednictwem Internetu, w formie wideokonferencji? Chodzi o zwolnienie w wyniku likwidacji stanowiska. Jeśli tak, to jakie procedury muszą być zachowane?”

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Stosownie zaś do art. 78 § 1 zd. 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (zwykła forma pisemna). Pracodawca może się również posłużyć formą elektroniczną.

W świetle art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 1).

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (§ 2). Powyższe oznacza, że wypowiedzenie dokonane w innej niż pisemna lub elektroniczna (opatrzona kwalifikowanym podpisem) forma nie będzie spełniać wymogów art. 30 § 3 k.p. Wymogów tych nie spełni również wypowiedzenie ustne, w tym na odległość przez Internet w formie wideokonferencji. Niemniej jednak wypowiedzenie umowy o pracę z pominięciem formy pisemnej, a więc dotknięte wadą, będzie skuteczne*, lecz spowoduje nabycie przez pracownika określonych roszczeń. Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy − stosownie do żądania pracownika − orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu − o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

* Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1999 r., I PKN 631/98, OSNAPiUS 2000/10, poz. 381.