Realizacja recepty papierowej z uprawnieniami S z prywatnego gabinetu lekarskiego

 1 minuta

farmaceuta

„Czy możemy realizować receptę papierową z uprawnieniem S wystawioną przez lekarza w gabinecie prywatnym?”

Podstawa prawna

Lekarz specjalista, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z art. 43a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* może wystawić receptę  z kodem S wyłącznie w postaci elektronicznej. W przypadku wystawienia recepty z kodem S w postaci papierowej osoba realizująca taką receptę ma obowiązek wydać zaordynowane leki – jednak z pominięciem uprawnień. Odpowiedzialność za naniesienie kodu ponosi za każdym razem osoba wystawiająca receptę.

* Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm. dalej: ustawa o świadczeniach.