Nowe warunki pracy – podpis równoznaczny ze zgodą?

 3 minuty

aptekarka i aptekarz sprawdzaja notatki

„Zaproponowano mi nowe warunki umowy o pracę w zakresie wymiaru etatu i wynagrodzenia. Podpisałam otrzymanie propozycji, ale wykreśliłam słowa: wyrażam zgodę. Czy mój podpis jest jednak równoznaczny z zatwierdzeniem nowych warunków umowy?”

Zgodnie z art. 29 § 1 k.p. umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; wymiar czasu pracy; termin rozpoczęcia pracy.

W kontekście omawianego przypadku (tj. wykreślenia w propozycji nowych warunków pracy zwrotu „wyrażam zgodę”) istotny jest § 2 ww. przepisu, który stanowi, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Innymi słowy umowa obowiązuje, jednakże powinna zostać doręczona przez pracodawcę w celu jej sformalizowania i potwierdzenia. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 29 § 2 k.p. nie jest oświadczeniem woli i nie tworzy nowego stanu prawnego. Jest to oświadczenie wiedzy pracodawcy twierdzącego, że warunki umowy są takie, jak w potwierdzeniu[1].

Chociaż omawiany przepis wprowadza wymóg formy pisemnej dla umowy o pracę, to niedochowanie tej formy nie czyni umowy o pracę nieważną. Co więcej − z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., II PK 176/2008 można wywieść wniosek, że w przypadku niepotwierdzenia przez pracodawcę na piśmie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków pracownikowi będzie służyć roszczenie o ustalenie na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego[2].

Przy czym w postępowaniu dowodowym strony mogą powoływać świadków, ponieważ w sprawach z zakresu prawa pracy nie stosuje się ograniczenia dowodu ze świadków (i z przesłuchania stron), przewidzianego w art. 74 § 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny[3].

Należy też mieć na względzie, że stosownie do art. 281 § 1 pkt 2 k.p. niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Piśmiennictwo:
1. K. Jaśkowski [w:] E. Maniewska, K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2021, art. 29.
2. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.
3. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm., dalej: k.c.