Zwolnienie lekarskie a wyjazd do innego miasta

 2 minuty

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim (nie kwarantanna!), wolno mi było w dzień wolny od pracy opuścić miejsce zamieszkania i wyjechać do innego miasta? Na zwolnieniu miałam oznaczenie „2”, czyli „może chodzić”.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa* ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy zawsze stanowi wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem, którym jest odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2018 r. III UK 72/17). Jednakże, jak podkreśla się w piśmiennictwie, za zachowania niezgodne z celem zwolnienia nie może zostać uznane zachowanie polegające na wyjeździe na okres leczenia do rodziny, a zatem zachowanie polegające na opuszczeniu miejsca dotychczasowego pobytu i kontynuowaniu leczenia w innym miejscu niż miejsce zamieszkania (por. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 r. IV U 305/19). Reasumując, jeżeli wyjazd do innego miasta nie powoduje pogorszenia stanu zdrowia, brak jest podstaw, aby uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem.