Zmiany w podatkach dla aptek

 6 minut

W tym roku wprowadzone zostały nowe wzory formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT 39, PIT-D, PIT-O. Te nowe wzory druków PIT mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (lub poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2010 r. Z wzorów usunięto m.in. pole na wpisanie nazwy organizacji pożytku publicznego. Do przekazania 1 proc. podatku wystarczy teraz wskazanie KRS-u organizacji, którą chcemy umieścić w zeznaniu.

Obowiązki wobec pracowników

Do 28 lutego br. właściciele aptek muszą wypełnić PIT-11, czyli informację o dochodach pracowników, którą należy przesłać zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i pracowników. Przesłanie informacji do tej daty oznacza nadanie jej listem poleconym lub osobiste odebranie przez pracownika z potwierdzeniem przez niego daty otrzymania. Przekazanie osobiste nie dotyczy PIT 11 wystawianego przy umowach zlecenie i o dzieło. Te należy zawsze przesłać listem poleconym. Pracodawca nie wystawia PIT-11, o ile kwota z umów o dzieło lub zlecenie nie przekroczyła w ciągu roku kwoty 200 zł. Od 2009 r. pracodawcy mają nowy obowiązek rozliczania podatkowego pracownika, pod warunkiem, że złożył on przed 10 stycznia 2011 r. druk PIT-12, czyli oświadczenie, że w 2010 r. uzyskał dochody tylko u tego pracodawcy i nie korzysta z dodatkowych odliczeń oraz nie opodatkowuje dochodów wraz z małżonkiem lub samotnie wychowując dziecko. Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-12 w terminie oznacza, że pracodawca ma obowiązek dokonać rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40 i przesłać je w jego imieniu do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ulgi, zmiany, rozliczenia

Od 2011 r. uproszczone zostały zasady korzystania ze zwolnienia w podatku PIT przez pracowników, którym pracodawca pokrywa koszty zamieszkania. Zwolniona z opodatkowania jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, bez względu na to, czy jest to hotel, czy kwatera prywatna. Dotyczy to wyłącznie pracowników, którzy zamieszkują w innej miejscowości niż zakład pracy i nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Małżonkowie rozliczający się razem nie muszą razem podpisywać zeznania. Na odpowiednim formularzu wystarczy podpis jednego z nich, a upoważnienie od drugiej osoby do podpisu będzie dorozumiane. Za przekroczenie uprawnień, czyli podpis bez upoważnienia, będzie grozić małżonkowi odpowiedzialność karna jak za fałszywe zeznania. Doprecyzowanie przepisów o rozliczeniach osób samotnie wychowujących dzieci skutkuje wykluczeniem z możliwości rozliczania się z dzieckiem osób stanu wolnego, pozostających w nieformalnych związkach (konkubinatach). Mogą natomiast korzystać z tej ulgi rozwodnicy, wdowcy, panny i kawalerowie oraz osoby w separacji, ale nie pozostający w faktycznym związku z osobą, która utrzymuje dziecko i zajmuje się jego wychowaniem.

Od 1 stycznia 2011 r. możliwe jest korzystanie przez podatników z ulgi internetowej, także w sytuacji, gdy podatnik wykupi usługę internetu mobilnego. Dodatkowo wydatek ten nie musi być dokumentowany papierową fakturą VAT, tak jak dotychczas, ale może to być także potwierdzenie przelewu lub inny dokument księgowy. Limit odliczenia pozostaje niezmieniony i wynosi maksymalnie 760 zł. Do wydatków rehabilitacyjnych, które można odliczyć od podatku zaliczone zostały środki na utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Wydatki na te cele nie mogą przekraczać w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Wydatki te trzeba jednak udokumentować, aby móc skorzystać z odliczenia.

Ważne dla spółek i firm

Zgodnie z nowymi przepisami od 2011 r. dochód z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki mającej osobowość prawną w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Podatnicy dokonujący takiego zbycia mają prawo do uwzględnienia kosztu uzyskania tego przychodu. Jeśli podatnik, uzyskał w tej sytuacji środki pieniężne, powstaje przychód z działalności gospodarczej, z którego wyłączona jest kwota, odpowiadająca uzyskanej przez wspólnika – przed wystąpieniem – nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy wyżej wymienionym przychodem a wydatkami na nabycie lub objęcie udziałów w tej spółce. W przypadku, gdy podatnik otrzyma składniki majątku inne niż środki pieniężne, obowiązują takie same zasady, jak przy likwidacji spółki. W przypadku wspólników spółek cywilnych i spółek osobowych prawa handlowego zmianą jest wprowadzenie zwolnienia od podatku od przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną.

Liczy się też forma

Coraz powszechniej podatnicy mogą korzystać z rozliczeń elektronicznych. Ministerstwo Finansów uruchomiło usługi składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 bez podpisu elektronicznego już rok temu. Teraz resort wprowadził cztery nowe formularze: PIT-16, PIT-16a oraz PIT-19a oraz PIT-28. Przy czym korekty zeznania należy składać drogą papierową lub przesłać elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym. W 2010 r. blisko 320 tys. osób rozliczyło PIT za pośrednictwem internetu. W tym roku resort finansów spodziewa się szerszego zainteresowania podatników tą formą rozliczeń.