Zmiany w grafiku pracy

 2 minuty

aptekarka i aptekarz sprawdzaja notatki

Czy osoba układająca grafik pracy na miesiąc może go zmienić bez poinformowania pracowników? W ubiegłym miesiącu doszło do tego kilka razy.

Zgodnie z art. 129 § 3 k.p. rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Sporządzenie i przekazanie pracownikowi jego rozkładu czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Wyjątki w tym zakresie przewiduje § 4 ww. przepisu (np. gdy rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy albo z umowy o pracę bądź porozumienia z pracownikiem).
Zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym jest dopuszczalność modyfikacji grafiku. Dominuje pogląd o dopuszczalności modyfikacji z zachowaniem trybu przewidzianego dla ustalania rozkładu – w szczególności z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.[1]
Kwestia minimalnego wyprzedzenia, z jakim zmiany grafiku powinny być ogłaszane pracownikom, powinna zostać rozstrzygnięta w przepisach wewnętrznych pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy.[2]
Jeżeli brak jest unormowań wewnętrznych, pracodawca powinien określić taki termin przekazania pracownikom informacji o zmianie w ich rozkładzie czasu pracy, który umożliwi im zapoznanie się z nim. Co do zasady przyjmuje się, że informację o zmianie grafiku pracodawca powinien przekazać najpóźniej do końca ostatniej dniówki roboczej, po której ma nastąpić zmiana. Zmiana godzin pracy w trakcie obowiązywania grafiku nie powinna jednak być regułą.

Piśmiennictwo:
1. Pisarczyk Ł. W: Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2017.
2. Por. stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2013 r. w sprawie modyfikacji rozkładów czasu pracy pracowników.